Od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla

58 308-44-98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wronia Górka

58 308-44-29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

58 308-44-97

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

58 308-44-19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

Godzina

Link do dyskusji

Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla

12.11.2020

17:00

Link

Wronia Górka

26.11.2020

17:00

Link

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

10.11.2020

17:00

Link

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

24.11.2020

17:00

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w konsultacjach
3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4. Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

W projekcie planu Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla zmiana przeznaczenia terenu po obiekcie produkcyjnym firmy Lodmor oraz weryfikacja parametrów zabudowy umożliwią racjonalne wykorzystanie terenu. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z realizacją polityki zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – tzw. rozwojem miasta do wewnątrz czyli uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną oraz transportową. Uzupełnienie obszaru nową zabudową wpłynie korzystanie na odnowę przestrzenną obecnie zaniedbanego obszaru. Ponadto na terenie u zbiegu ulic Angielskiej i Długiej Grobli ustalono funkcję miejskiej zieleni ogólnodostępnej, tak by utrzymać rekreacyjny charakter skweru, i jednocześnie wzmocnić potencjał powiązań pieszych i zwiększyć dostępność mieszkańców do terenów zieleni urządzonej.

Projekt planu Letnica rejon alei Macieja Płażyńskiego umożliwia racjonalne zagospodarowanie obszaru przeznaczonego pod komunikację drogową w terenie pomiędzy Al. Płażyńskiego a ul. Uczniowską. Pozwala również na wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na cele parkingowe oraz funkcję usługową i ogólnodostępną zieleń urządzoną. Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem interesu publicznego. Takie działania pozytywnie wpłyną na wizerunek oraz funkcjonalność obszaru projektu planu.

Projekt planu Brzeżno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II zostaje wyłożony po raz drugi do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęły uwagi, do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, z których uwzględniona została cześć dotycząca powiększenia terenów zieleni ogólnodostępnej, wykluczenia możliwości realizacji kubaturowego parkingu oraz obniżenia wysokości na wybranych terenach. Ustalenia planu realizują kierunek przekształceń ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Większość terenu przeznaczona jest pod usługi komercyjne związane z położeniem w pasie nadmorskim, co znacząco wpłynie na ożywienie turystyczne i gospodarcze tego terenu. Ponadto w projekcie planu zostały ustalone tereny ogólnodostępnej zieleni miejskiej i parku leśnego  o powierzchni ponad 3 ha z wyznaczoną przestrzenią publiczną – zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Projektowane ciągi tworzą system komunikacji pieszo-rowerowej łączący Brzeźno z Przymorzem poprzez Park Reagana. Większość obszaru planu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe tereny środowiska naturalnego, co skutkuje ustaleniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

Plan Wronia Górka umożliwia budowę centrum opieki wytchnieniowej dla dzieci i osób dorosłych przy ul. Kopernika. Pozwala również na realizację, odtworzenie parku leśnego w historycznych granicach, z zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz ciągów pieszych wzbogaconych o elementy małej architektury i oświetlenia. Działania te poprawią bezpieczeństwo oraz warunki rekreacyjne w dzielnicy Aniołki.

Zgłaszanie uwag – do 22 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 grudnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego