Od 1 do 29 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępy jest również na stronach: www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-73.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

 

Termin dyskusji publicznej    

Dyskusja publiczna, dotycząca projektu planu, odbędzie się 14 września o godz. 17.00 w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I. piętro, budynek z windą i podjazdem)

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie biura.

Ustalenia planu Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema pozwolą na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Zapisy planu przyczynią się do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych położonych w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego. Oprócz zabudowy w projekcie planu zostały wyznaczone nowe tereny rekreacji – dwa niewielkie parki i obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej), oraz liczne szpalery zieleni wysokiej. Dla stawu Piecewskiego wraz z jego otoczeniem zaproponowano formułę parku retencyjno-rekreacyjnego uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na jednym z terenów inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi przedszkolnej. W projekcie planu zostały wyznaczone ciągi piesze i rowerowe łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.

Zgłaszanie uwag – do 13 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 października 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego