Od 17 sierpnia do 14 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Rudniki na południe od ulicy Litewskiej, Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek, Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera, oraz Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów:

- 58 308-44-55 - Rudniki na południe od ulicy Litewskiej,
- 58 308-42-46 - Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek,
- 58 308-44-85 - Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera,
- 58 308-44-78 - Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych    

Dyskusje publiczne, dotyczące projektów planów, odbędą się w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I. piętro, budynek z windą i podjazdem):

- 2 września
godzina 17.00 – Rudniki na południe od ulicy Litewskiej,

- 3 września
godzina 17.00 – Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek,
godzina 18.00 – Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera,

- 9 września
godzina 17.00 – Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

Projekt planu Rudniki na południe od ulicy Litewskiej został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi w wyniku uwzględnienia części uwag. Celem sporządzenia projektu planu jest dopuszczenie funkcji produkcyjno-usługowych, które obecnie, mimo funkcjonowania na tym terenie, nie mogą się rozwijać. Zmiana jest związana z planowanym rozwojem działalności gospodarczej i pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ekonomicznego tego obszaru.  W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Litewskiej oraz drogi wewnętrznej. Maksymalną wysokość zabudowy ograniczono do 15 m. Na terenach objętych strefą ochrony ekspozycji sylwety historycznego Śródmieścia Gdańska ograniczono maksymalną wysokość zabudowy do 12 m. W związku z tym, że większa część terenu jest położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w projekcie planu wprowadzono zapisy informujące o występującym zagrożeniu oraz wymaganych zabezpieczeniach i drogach ewakuacji w czasie powodzi. 

Zapisy wprowadzone w projekcie planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek pozwolą na realizację celu publicznego jakim jest zarezerwowanie terenów gminnych pod zieleń urządzoną, co powinno przyczynić się do poprawy warunków rekreacji w Osowej. Interes publiczny został także uwzględniony poprzez rezerwację na gminnym terenie położonym przy ulicy Osowski Zakątek usług dospołecznych, służących wzbogaceniu oferty programowej dla okolicznych mieszkańców. Znaleźć się tu mogą, w zależności od potrzeb, budynki: administracji publicznej (punkt obsługi mieszkańców), oświaty, nauki, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gastronomii, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. Dopuszczona została, w ramach usług uzupełniających, gastronomia. Ustalono też przebiegi dwóch ciągów pieszych skracających dojście do przystanku autobusowego (łączącego ulicę Osowski Zakątek z zatoczką autobusową zlokalizowaną po zachodniej stronie planu, poza jego granicami) i obiektów usług ponadlokalnych (znajdujących się na północ od obszaru objętego opracowaniem). Z uwagi na to, że obecnie duża część terenu nie jest objęta żadnym planem miejscowym, sporządzenie opracowania zniesie możliwość budowy nowych obiektów na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Głównym celem projektu planu miejscowego Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera jest rozszerzenie przeznaczenia terenu z usług na funkcje produkcyjno-usługowe, co wpisuje się w gospodarczo-społeczną politykę miasta  i wpłynie na znaczne zwiększenie bazy miejsc pracy w Barniewicach. Kolejnym celem planu jest weryfikacja układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych. W miejscu likwidowanej linii kolejowej do lotniska pojawi się nowe atrakcyjne powiązanie w postaci ciągu pieszo-rowerowego, łączącego Klukowo z Osową-Barniewicami, pełniącego również funkcję przyrodniczo-rekreacyjną.

Ustalenia projektu planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała umożliwiają dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum. Dopuszczono realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach, historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała, oraz w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja dopuszcza się funkcje związane z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą (na co najmniej 70% terenu inwestycji). Ustalenia planu dopuszczają na tym terenie zabudowę pokrytą warstwą ziemi, w formie historycznych wałów. Obecnie na terenie objętym granicami planu, poza historyczną zabudową, znajduje się teren  zieleni z pomnikiem Żołnierzy Wyklętych i Gajem Ojców.

Zgłaszanie uwag – do 28 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 28 września 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego