Od 22 czerwca do 20 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone są do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II  oraz  PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.
Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów:
- (58) 308 42 46 (PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej), 
- (58) 308 43 51 (PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II).
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych    

Dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbędą się  30 czerwca w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I. piętro, budynek z windą i podjazdem).  

- godzina 17:00 - PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej
- godzina 18:00 - PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II 

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

Projekty planu PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II  oraz  PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej określają przeznaczenie, sposób zagospodarowania i zabudowy terenu dla realizacji celu publicznego jakim jest rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” i  rozbudowa trasy kolejowej (tzw. bypass Kartuski).  Przedsięwzięcie to będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej tzw. górnego tarasu Gdańska, a także pozwoli w przyszłości na dalszy rozwój aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych.

W przypadku PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II zapisy planu dadzą możliwość rozbudowy linii kolejowej o trzeci tor w rejonie przystanku PKM Kiełpinek. Na obszarze planu ustalono szereg rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Przez przystanek przebiega ustalony ciąg pieszy będący dla mieszkańców sąsiadujących z nim osiedli najdogodniejszym dojściem do przystanku (został on przedłużony w kierunku północnym do ulicy Szczęśliwej). W planie został ustalony również ciąg pieszo-jezdny zapewniający możliwość dojścia i dojazdu do terenów za północno-wschodnią granicą planu. Ustalono również trasę rowerową wzdłuż torów kolejowych, po ich północnej stronie, o zalecanej lokalizacji w korytarzu infrastruktury technicznej.


W projekcie planu  PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej ustalono teren przeznaczony na funkcję kolejową, zawierającą szlak kolejowy i planowany przystanek Karczemki, umożliwiający okolicznym mieszkańcom wygodny dojazd komunikacją publiczną do centrum miasta oraz miejsc pracy i zamieszkania. Ponadto ustalono fragmenty sąsiadujących ulic lokalnych i dojazdowych oraz obszary ich bezkolizyjnego przebiegu w obszarze linii kolejowej. Wyznaczono także lokalizacje ciągów, pieszego i pieszo-rowerowego, prowadzących do przystanku kolejowego. Ciągi te ułatwiają dostęp do rejonu zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” (przy którym umieszczone zostały urządzenia rekreacyjne) oraz dojście do otaczających ogrodów działkowych.

Zgłaszanie uwag – do 3 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 3 sierpnia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego