Od 2 do 30 marca w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożono do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zakoniczyn w rejonie ulicy Alaksandra Dulin’a oraz Barniewice północno-zachodnie II.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

 

Terminy dyskusji publicznych    

Dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbędą się  17 marca o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV. piętro, budynek z windą i podjazdem).  

Obszar objęty projektem planu Zakoniczyn rejon ulicy Aleksandra Dulin’a  jest obecnie niezagospodarowany. W jego północnej części umożliwiono powstanie całorocznego lodowiska oraz pływalni, które wejdą w skład dzielnicowego ośrodka usługowego, wyznaczonego i zaproponowanego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku. Na tym terenie umożliwiono wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a wzdłuż południowej granicy tej strefy przewidziano miejską zieleń urządzoną – w ten sposób powstanie połączenie Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa z parkiem retencyjno-rekreacyjnym o powierzchni 4,31 ha, zlokalizowanym we wschodniej części projektu planu miejscowego. Celem przystąpienia do sporządzenia planu było m.in. uaktualnienie zapisów dotyczących zagospodarowania wód opadowych. W związku z tym konieczne jest określenie maksymalnego współczynnika spływu wód, ograniczającego ilość wód odprowadzanych z terenów nowych inwestycji. Sposób zagospodarowania obszarów zieleni urządzonej powinien umożliwić realizację retencji i wykreowanie terenów rekreacyjnych. Projekt zakłada, że zlokalizowanie parku umożliwi lepsze gospodarowanie wodami opadowymi i instalację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.  Ponadto park retencyjny będzie pełnił funkcję rekreacyjną, a korzystanie z jego przyrodniczych walorów umożliwią liczne ścieżki i alejki. Udział powierzchni biologicznie czynnej w obszarze parku ustalono na minimum 80%. We wschodniej części planu wyznaczono dwa tereny, przeznaczone pod funkcje zieleni z usługami – na jednej z nich może powstać boisko sportowe z trybunami, na drugiej dopuszczono zlokalizowanie np. punktu gastronomicznego w otoczeniu parku. Park oraz ciąg pieszy łączący go z Centrum Edukacji Jabłoniowa, stanowić będą część Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Osiedla mieszkaniowe położone za południową granicą planu z przyszłym centrum dzielnicowym (na północ od granic planu) łączyć będzie ulica planowana w gdańskim standardzie ulicy miejskiej, z obustronnymi szpalerami drzew, z usługami w parterach po jednej stronie i parkiem po drugiej. W trzech strefach w zachodniej części planu umożliwiono wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy czym kondygnacje parterowe od strony parku muszą zostać w znacznej części wykorzystane jako lokale usługowe. Ponadto na jednym z dwóch obszarów mieszkaniowo-usługowych, zlokalizowanych najbliżej planowanego lodowiska i pływalni, musi powstać usługa społeczna. Projekt wskazuje zlokalizowanie tam np. żłobka lub przedszkola, ośrodka zdrowia, ale również domu sąsiedzkiego lub domu kultury. Dodatkowo projekt planu przewiduje wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż granic stref mieszkaniowo-usługowych.

Celem sporządzenia planu Barniewice północno-zachodnie II jest umożliwienie realizacji celu publicznego, jakim jest ustalenie rezerwy terenowej na działkach gminnych, znajdujących się przy ulicy Wenus, pod miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. Poprawi to dostępność mieszkańców do terenów rekreacyjnych zwiększając tym samym standard zamieszkiwania. Połączenie terenu zieleni z planowanym docelowo ciągiem pieszo-rowerowym (prowadzonym po nasypie obecnej linii kolejowej), wzbogaci ofertę wypoczynku codziennego dla mieszkańców. Będzie  to stanowić kontynuację całościowego założenia komunikacyjnego pieszo-rowerowego, prowadzonego od Firogi do terenów wokół Jeziora Wysockiego. Rozszerzenie przeznaczenia usługowego o funkcje mieszkaniowe w większości terenu objętego opracowaniem, posłuży zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w Barniewicach. Jest to zgodne z ustalonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dominującym przeznaczeniem mieszkaniowo-usługowym. Pozostawienie funkcji usługowej wokół terenów produkcyjno-składowych (w sąsiedztwie) stanowić będzie izolację wizualno-akustyczną dla rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Ponadto nieznaczna korekta parametrów zabudowy umożliwi rozbudowanie bazy sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Nowy Świat.

Zgłaszanie uwag – do 14 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 kwietnia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego