Od 3 lutego do 2 marca 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej.

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu  udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu. 

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się  11 lutego o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV. piętro, budynek z windą i podjazdem).  

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania jest położony na wschód od alei Vaclava Havla, od północy sąsiaduje z parkiem Jar Wilanowski, zaś od wschodu z ulicą Madalińskiego i zabudową jednorodzinną ulicy Lipowicza. Ponadto granice planu przebiegają wzdłuż ulic Królowej Jadwigi, Dąbrówki i Królowej Bony oraz Wawelskiej, Nieborowskiej i Wilanowskiej na południu. Teren objęty projektem planu w większej części jest zainwestowany zabudową mieszkaniową wielorodzinną, zaś przy ulicach Dąbrówki i Lipowicza przeważa zabudowa jednorodzinna, w większości szeregowa z przydomowymi ogródkami. Tereny inwestycyjne są usytuowane przy północno-zachodniej i północno-wschodniej granicy planu. Do sporządzenia planu miejscowego przystąpiono, aby zmienić intensywność zabudowy na terenie inwestycyjnym położonym w północnej części planu, między ulicami Nieborowską i Madalińskiego. Kolejnym celem przystąpienia do sporządzenia planu było skorygowanie przebiegu granic działek, wynikających z aktualnych podziałów ewidencyjnych oraz już istniejącego zagospodarowania, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej i Dąbrówki, a także w sąsiedztwie ulicy Rogalińskiej. Pozwoli to wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego znajdujących się tam działek, a w efekcie wykorzystanie ich na potrzeby mieszkańców. Pojawi się nowe połączenie ekologiczne pomiędzy parkiem Jar Wilanowski a parkiem Jar Sikorskiego (znajdującymi się poza granicami planu), które pod postacią szpaleru drzew, parku kieszonkowego oraz towarzyszącej roślinności zintegruje oba obszary przyrodnicze w tym rejonie, zaś mieszkańcy zyskają nowa przestrzeń rekreacyjną. Ponadto mieszkańcy tego rejonu Ujeściska zyskają nowe ścieżki dla pieszych, co ułatwi przemieszczanie się w tym rejonie. Poza tym, projekt pozwali na tymczasowe wykorzystanie niezrealizowanego odcinka ulicy Anny Jagiellonki w zaproponowany przez mieszkańców sposób np. jako teren zieleni, wzbogacający sąsiedztwo o przestrzeń rekreacyjną lub parking. Projekt planu Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej po raz pierwszy wyłożony został do publicznego wglądu w listopadzie 2019 r. Do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wpłynęła zasadna uwaga, która po szczegółowych analizach została uwzględniona, umożliwiając właścicielowi bardziej racjonalne zagospodarowanie nieruchomości. Rozwiązania zaproponowane w projekcie planu miejscowego wynikają m.in. z istniejącego zagospodarowania w tym rejonie oraz chęci urozmaicenia oferty na obszarach dotąd niezainwestowanych – m.in. przy ulicach Madalińskiego i Rogalińskiej, poprzez dopuszczenie w tych lokalizacjach nie tylko zabudowy mieszkaniowej, ale również usługowej. Plan kładzie duży nacisk na aspekty przyrodnicze i rekreacyjne. W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez mieszkańców wyznaczono park kieszonkowy, zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, szpalery drzew m.in. wzdłuż ulicy Madalińskiego. W przebiegu tej samej ulicy wprowadzony został wymóg przeznaczenia pod zieleń niską wszystkich powierzchni, które nie są wykorzystywane na potrzeby ruchu drogowego. 

Zgłaszanie uwag – do 16 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 marca 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.