We wtorek 10 grudnia 2019 roku, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Rudniki na południe od ulicy Litewskiej. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby.

Uczestnicy zainteresowani byli głównie formą rozszerzenia wachlarza funkcji przemysłowych na omawianym terenie oraz związanymi z tym skutkami. Obecnie na terenie objętym projektem planu znajdują się otoczone placami składowymi obiekty magazynowe i produkcyjno-warsztatowe wraz z uzupełniającą je zabudową biurową a postała część obszaru pozostaje niezagospodarowana. Całość leży w granicach Portu Gdańsk. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Litewskiej oraz drogi wewnętrznej. Maksymalną wysokość zabudowy ograniczono do 15 m. Na terenach objętych strefą ochrony ekspozycji sylwety historycznego Śródmieścia Gdańska ograniczono maksymalną wysokość zabudowy do 12 m. W związku z tym, że większa część terenu jest położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w projekcie planu wprowadzono zapisy informujące o występującym zagrożeniu oraz wymaganych zabezpieczeniach i drogach ewakuacji w czasie powodzi. Dodatkowo dyskutowano nad możliwością lokalizacji funkcji przemysłowych w kontekście uchwalonego w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany na stronie brg.gda.pl, niezwłocznie po sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 31 grudnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 grudnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/rudniki-na-poludnie-od-ulicy-litewskiej

Zgłaszanie uwag – do 14 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 stycznia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.