We wtorek, 19 października, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne na temat dwóch projektów planów miejscowych: Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej oraz Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia. 

Projekt planu Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej był tematem dyskusji, w której wzięło udział siedem osób. Zebranych interesowała możliwość realizacji połączenia drogowego między ulicami Nieborowską i Madalińskiego. Projektantka wyjaśniła, że pomiędzy wymienionymi ulicami wyznaczono ciąg pieszy. Realizacja połączenia drogowego nie jest możliwa ze względu na powstającą już na tym terenie zabudowę mieszkaniową oraz spadki terenu. Dyskutowano także o możliwych powiązaniach pieszych prowadzących do Jaru Wilanowskiego. W projekcie planu ustalono ciąg pieszy, który przebiega wzdłuż granicy z parkiem, oraz ciąg pieszy stanowiący wygodne połączenie dla mieszkańców okolicznych osiedli, łączący ul. Nieborowską z południowo-wschodnią częścią parku. Zebrani pytali o rodzaje usług, jakie będą mogły zostać zrealizowane w północno-zachodniej części obszaru. Ten teren został przeznaczony pod usługi z zakresu oświaty, nauki, zdrowia, sportu, rekreacji, kultury, gastronomii, pomocy i opieki społecznej, opieki dla dzieci do lat trzech. Na tym obszarze będzie mógł powstać np. budynek przedszkola czy sala gimnastyczna na potrzeby np. Morskiej Szkoły Podstawowej. Mieszkańców interesowało również, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia miejsc postojowych przy szkole. Projektantka wyjaśniła, że ustalenia planu dotyczą minimalnej liczby miejsc parkingowych, inwestor może ich zrealizować więcej. Ponadto bilans miejsc parkingowych musi się zgadzać, a w miejsce ewentualnie likwidowanych powinny powstać nowe. Uczestnicy dyskusji dopytywali o szczegóły planowanego zagospodarowania na niezrealizowanym odcinku ul. Anny Jagiellonki. Na wniosek Rady Dzielnicy Chełm w tym miejscu dopuszczono tymczasowe zagospodarowanie w postaci rekreacyjnej, niskiej zieleni urządzonej lub parkingu. Tematem dyskusji była również jedna z działek, zlokalizowana w rejonie ulic Lipowicza i Tilgnera. Projekt planu wprowadza ograniczenia możliwości inwestycyjnych dla tej nieruchomości poprzez wyznaczenie obszaru zieleni do utrzymania lub wprowadzenia na przeważającej jej części. Zaleca także podziały na działki, dzięki czemu po ewentualnej zamianie gruntów z miastem teren mógłby zostać racjonalnie zagospodarowany.

W dyskusji na temat projektu planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia wzięło udział siedem osób. Podczas spotkania poruszono między innymi temat parkowania przy ul. Kotwiczników 10A. Jedna z uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu projektu planu dotyczyła usankcjonowania parkingu na terenie, na którym obecnie parkują auta. W wyniku uwzględnienia uwagi, w obecnej wersji projektu miejsca parkingowe wyznaczono w poszerzonym pasie drogowym. To rozwiązanie nie satysfakcjonuje jednak w pełni mieszkańców, którzy preferują utworzenie parkingu prywatnego. Mieszkańcy wysunęli również pomysł, aby nowa zabudowa, która zgodnie z ustaleniami planu może powstać w miejscu zabudowy istniejącej, przylegającej bezpośrednio do budynku, została od niego odsunięta. Dyrektor Edyta Damszel-Turek wyjaśniła, że ten teren leży w strefie zabudowy śródmiejskiej, w granicach której kamienice tworzą zwarte kwartały zabudowy. Ustalenia projektu planu podtrzymują przy tym zapisy planu, który od lat obowiązuje na tym terenie. Mieszkańcy kamienicy pytali też o możliwy wpływ rozwiązań z zakresu zagospodarowania wód opadowych, zwłaszcza obniżenia terenu zieleni, na zalewanie piwnic. Zalecany w projekcie planu sposób zagospodarowania wód opadowych na terenie, m. in. poprzez obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, może być zastosowany tylko po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu. W analizie uwzględnia się usytuowanie elementów budowlanych, rodzaje nawierzchni ciągów komunikacyjnych, budowę podłoża gruntowego i położenie zwierciadła wody gruntowej. Przyjęte rozwiązania wymagają uzyskania zgody wodnoprawnej. Nie ma więc możliwości, aby w wyniku zastosowanych rozwiązań mogło dochodzić do podtopień budynków.

Wyłożenie planów – do 29 listopada

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 listopada 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/stare-przedmiescie-rejon-targu-maslanego-i-ulicy-lastadia, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/ujescisko-rejon-ulic-nieborowskiej-i-rogalinskiej oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.