We wtorek, 8 października, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Rejon kąpieliska morskiego Stogi II.

Celem sporządzenia planu Rejon kąpieliska morskiego Stogi II jest doprecyzowanie sposobu zagospodarowania terenów w rejonie kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim, co ma przyczynić się do podniesienia jego atrakcyjności i zarazem wpisać się w ochronę wydm i lasów nadmorskich. Ustalone w planie przeznaczenie pozwoli na realizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i urządzenie dojścia na plażę. Głównym założeniem planu jest stworzenie możliwości realizacji rekreacyjnej przestrzeni publicznej o wysokim standardzie przy możliwie minimalnej ingerencji w krajobraz. W projekcie planu ustalono ciąg pieszy prowadzący do wejścia na plażę nr 25, uzupełniony zielenią i miejscami do odpoczynku. W części południowo-wschodniej wyznaczono strefę wejściową na plażę, podzieloną na trzy strefy funkcjonalno-przestrzenne: strefę usług (z dopuszczeniem lokalizacji budynku służącego obsłudze ruchu turystyczno-rekreacyjnego), parkową (teren gaju lipowego ze ścieżką pieszą stanowiącą początkowy odcinek dojścia do plaży) oraz strefę aktywności i rekreacji (z zachowanymi drzewami akacji i z postulowanym przez mieszkańców wyposażeniem rekreacyjnym). Zakłada się, że cały obszar zostanie urządzony w oparciu o jednolitą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Załącznikiem do projektu uchwały jest „Sposób zagospodarowania obszaru wejścia nr 25 na plażę Stogi”, który powinien być inspiracją i przewodnikiem dla projektantów oraz osób decydujących o zagospodarowaniu tego terenu.     

 W dyskusji publicznej na temat projektu planu wzięły udział trzy osoby. Przedstawiciel Rady Dzielnicy Stogi pytał o możliwość realizacji mola i przedłużenia ciągu pieszo-rowerowego łączącego wejścia na plażę nr 25 i 26. Projekt planu nie wyklucza możliwości realizacji mola przy głównym wejściu na plażę. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ciąg pieszo-rowerowy został poprowadzony dalej w kierunku Górek Zachodnich, na wschód. Na tym terenie nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Padło również pytanie o szerokość planowanego ciągu pieszo-rowerowego. Projektanci wyjaśnili, że ma ona wynosić ok. 6–8 m. Przedstawiciel właściciela terenu sąsiadującego z obszarem objętym projektem planu z kolei podjął kwestię dotyczącą ewentualnego wpływu ustaleń planu na ograniczenie możliwości inwestycyjnych na terenie sąsiadującym z nim od południa.

                                                                                                                                                                                      Poglądowy widok aksonometryczny zagospodarowania wejścia na plażę nr 25

Wyłożenie planu – do 30 października

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 października 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/rejon-kapieliska-morskiego-stogi-ii oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.