14 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. W dyskusji wzięły udział dwadzieścia dwie osoby.

Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli m.in. wnioskami  z analiz transportowych wykonanych dla terenu objętego granicami planu, rozwiązaniami transportowymi w rejonie ulic Piekarniczej i Lema w związku z planowanym przeznaczeniem części terenów pod funkcję mieszkaniowo-usługową oraz możliwościami realizacji dróg w projektowanym rejonie przez przyszłych inwestorów w powiązaniu z planowanymi przez nich inwestycjami mieszkaniowymi. Ponadto dyskutowano o liczbie miejsc parkingowych wynikających z zapisu projektu planu oraz parametrach przyszłej zabudowy. Poruszono również temat charakteru oraz możliwości dostępu do terenów zieleni oraz terenów rekreacyjnych.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 29 września

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępy jest również na stronach: www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-73.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Zgłaszanie uwag – do 13 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 października 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego