We wtorek 21 stycznia, w Biurze Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego dla dzielnicy Chełm - rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza. W dyskusji wzięło udział 11 osób.

Jednym z celów przystąpienia do sporządzenia planu było dopuszczenie na jego części nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych o jedną kondygnację poprzez zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy z 18m do 23m.

Ponadto projekt planu rozszerza zakres usług na terenie położonym w północno-zachodniej części obszaru planu o usługi niezwiązane z istniejącym tam Centrum Obsługi Samochodów oraz dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na terenach inwestycyjnych.

Projekt planu weryfikuje też przebieg ciągu łączącego OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie) pomiędzy parkiem Jar Wilanowski a parkiem Jar Sikorskiego oraz wyznacza teren zieleni urządzonej w celu wzmocnienia tego połączenia.  

Pierwsza dyskusja publiczna nad projektem planu dla tego obszaru odbyła się 20.08.2019r. Do Biura Rozwoju Gdańska wpłynęły uwagi, spośród których uwzględniono m.in. częściowo postulat obniżenia maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych budynków, które mogą powstać w granicach parku Jar Wilanowski. Również zrezygnowano z konieczności lokalizacji parkingu dopuszczonego na obrzeżach parku w rejonie ulicy Madalińskiego poprzez ustalenie minimalnej liczby miejsc parkingowych od 0 do maksymalnie 40, co oznacza, że ich powstanie jest możliwe lecz nie jest wymagane.

Skutkiem zmian wprowadzonych na podstawie złożonych uwag do pierwotnego projektu planu, jest powiększenie pasa drogowego ulicy Łańcuckiej, w celu umożliwienia lokalizacji miejsc parkingowych, prostopadłych do tej ulicy. Umożliwi to uzyskanie większej liczby miejsc postojowych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i parku.  

Ponadto w granicach terenu inwestycyjnego, bezpośrednio przylegającego do parku (na zakończeniu ulicy Madalińskiego) wykluczono możliwość lokalizacji hurtowni oraz zmniejszono dopuszczoną maksymalną powierzchnię obiektów handlowych.

W trakcie dyskusji nad projektem planu, uczestnicy spotkania skupili się m.in. na kwestii umożliwienia nadbudowy budynków. Pytano, w jakich konkretnie lokalizacjach i na jakich warunkach będzie to dopuszczalne. Zwrócono uwagę, że wraz z powiększeniem powierzchni mieszkaniowej budynków wielorodzinnych o dodatkową kondygnację, wzrośnie zapotrzebowanie na nowe powierzchnie parkingowe, których już teraz jest wysoki deficyt. Pojawiły się również opinie o rosnących kłopotach komunikacyjnych, wynikających ze zbyt wysokiego natężenia ruchu. Zdaniem niektórych mieszkańców, problemy te można rozwiązać jedynie poprzez wyznaczenie i budowę nowych wyjazdów z osiedli.

Wyłożenie planu – do 31 stycznia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia 2020 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/chelm-rejon-ulic-cieszynskiego-i-cebertowicza.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 lutego 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska, na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.