W czwartek 16 stycznia, w Biurze Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego dla dzielnicy Brzeźno – rejon al. Hallera i Jantarowej II. W dyskusji wzięło udział 17 osób.

Celem przystąpienia do projektu planu było rozszerzenie jego możliwości inwestycyjnych ustalonych w obowiązującym planie, dla obszaru pomiędzy aleją Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Pakiem Reagana. Ważnym elementem kompozycji urbanistycznej jest zachowanie i wzmocnienie powiązań przestrzennych, a także wzbogacenie różnorodności funkcji usługowych z zakresu turystyki, rekreacji, zdrowia, kultury, gastronomii i handlu (do 100m kw.) Maksymalna dopuszczalna wysokość budynków na tym obszarze wynosi 16m w pierwszej linii zabudowy oraz 19 i 21m dla budynków usytuowanych w głębi terenu.

W planie została ustalono około 4 ha terenów zieleni, np. w postaci ogólnodostępnego parku leśnego oraz zieleni do utrzymania i wprowadzenia – ok. 40 proc. powierzchni planu. Koncepcja utrwala istniejące i wyznacza nowe ciągi pieszo-rowerowe między Brzeźnem a Przymorzem, a na ich przecięciu kreuje ogólnodostępny skwer z wymogiem realizacji urządzeń rekreacyjnych.

Po prezentacji projektu planu swoje uwagi wyrazili mieszkańcy Brzeźna, wśród nich byli też radni miejscy i radni dzielnicy. Pojawiły się głosy sprzeciwu wobec jakiejkolwiek inwestycji na tym obszarze, postulując, żeby włączyć go do Parku Reagana. W trakcie dyskusji część mieszkańców zgodziła się, że jeśli dojdzie do realizacji inwestycji, to charakter zabudowy powinien być ekstensywny, o wysokości budynków nieprzekraczającej 16 metrów. Kolejnym tematem dyskusji była kwestia ograniczenia możliwości parkowania przy drogach publicznych oraz wyglądu planowanych ulic. W trakcie dyskusji pojawiły się również głosy odrębne, aby utrzymać możliwość realizacji zabudowy usługowej o wysokości 16 i 19 metrów.

Kolejnym punktem dyskusji było wyrażenie obawy o wpływ inwestycji na środowisko i ujęcia wody znajdujące się w pobliżu przedmiotowego terenu. Eksperci Biura Rozwoju Gdańska uspokoili mieszkańców, że ewentualna nowa zabudowa nie wpłynie na pogorszenie stanu ujęć wody oraz nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko.

Wyłożenie planu – do 31 stycznia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia 2020 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/brzezno-rejon-alei-hallera-i-ulicy-jantarowej-ii

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 lutego 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.