W czwartek 12 grudnia 2019 roku, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej. W dyskusji wzięły udział 2 osoby.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu we wrześniu 2019 r. Wpłynęło wówczas jedenaście uwag, jedna z nich została uwzględniona. W związku z tym zrezygnowano z dopuszczenia funkcji zamieszkania zbiorowego.

Zainteresowanie uczestników wzbudził m.in. temat planów rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 35. Ewentualna rozbudowa budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury np. o boisko może powstać dzięki zwiększeniu parametrów zabudowy oraz zmianie wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy. W trakcie dyskusji zapytano także o zapis  dopuszczający funkcję ochrony zdrowia na terenie oznaczonym na mapie jako 002-U33 oraz poproszono o udzielenie informacji nt. inwestycji, która ma powstać na tym terenie. W projekcie planu ustalono w tym obszarze funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3. Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany na stronie brg.gda.pl, niezwłocznie po sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 31 grudnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 grudnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-ulic-stanislawa-wasowicza-i-kaszubskiej

Zgłaszanie uwag – do 14 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 stycznia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.