23 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej. W dyskusji wzięło udział osiem osób.

Pytania zadawane podczas dyskusji publicznej koncentrowały się przede wszystkim wokół przeznaczenia poszczególnych fragmentów obszaru objętego projektem planu. Pytano między innymi o teren usług z zielenią towarzyszącą. Projektanci wyjaśnili, że na tym obszarze dopuszczono usługi z zakresu sportu, rekreacji, kultury i gastronomii. 70% powierzchni tego terenu powinna zająć zieleń. Zebranych interesowało również, czy na północny-wschód od placu powstaną wyłącznie budynki mieszkalne. Ten teren jest przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową – ośrodek usługowy z lokalami usługowymi zlokalizowanymi wokół placu i wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do szkoły. Na fragmencie tego terenu (zlokalizowanym na północ od placu) udział funkcji usługowej określono na minimum 50%. Uczestnicy dyskusji pytali także o obszar znajdujący się na południe od terenu przeznaczonego pod kościół. Projektanci wyjaśnili, że został on przeznaczony na usługi sakralne. Na tym obszarze współczynnik powierzchni biologicznie czynnej określono na 70%. Zabudowa może powstać jedynie w części północnej, natomiast w południowej może zostać urządzona np. kalwaria. W odpowiedzi na pytanie o możliwe wycinki lasu, zebrani usłyszeli, że na obszarze objętym projektem planu nie ma terenów leśnych. Istniejące zwarte zadrzewienie będzie chronione poprzez zapis o zieleni do utrzymania lub wprowadzenia. Zainteresowanie wzbudziła także wysokość zabudowy w północnej części planu. Dopuszczono tam zabudowę do 20 m, przy czym w bezpośrednim sąsiedztwie placu i ciągów pieszych wysokość obniżono do maksymalnie 13 m. Wysokość kościoła może wynieść maksymalnie 20 m, a jego wieży – 40 m (do 30 m w pełnej zabudowie, powyżej – w ażurowej).

Wyłożenie planu – do 30 sierpnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 sierpnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/mackowy-kosciol-w-rejonie-ulicy-czerskiej oraz http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 13 września 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 września 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl