30 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusje publiczna dotycząca projektu planu miejscowego Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra.

W dyskusji na temat projektu planu Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra wzięły udział cztery osoby. Podczas spotkania poruszono wiele problemów dotyczących osiedla Niedźwiednik, częściowo związanych z tematem dyskusji. Spośród zagadnień planistycznych najwięcej uwagi poświęcono kwestiom parkingowym. W projekcie planu na funkcję mieszkaniowo-usługową przeznaczono teren, na którym obecnie znajduje się prywatny parking strzeżony. Mieszkańcy, wskazując na problemy parkingowe osiedla (niewystarczającą liczbę miejsc postojowych), zwrócili uwagę, że nowa inwestycja może pogorszyć tę sytuację. Projektanci wyjaśnili, że w projekcie planu zapisano wymóg realizacji miejsc do parkowania na działce objętej inwestycją zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami oraz nakazano realizację dodatkowo 40% miejsc parkingowych ponad liczbę wynikającą z programu użytkowego inwestycji. Usytuowanie tych miejsc (np. na parkingu lub w garażu podziemnym) zostanie określone przez inwestora w projekcie budowlanym sporządzonym na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Podczas dyskusji omówiono także możliwości rozwiązania problemów parkingowych osiedla m.in. poprzez projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i rozbudowę istniejącej infrastruktury. Kolejnymi tematami poruszonymi podczas dyskusji były m.in.: trudne warunki terenowe (skarpy, wody gruntowe), rozbudowa dzielnic mieszkaniowych czy uciążliwości związane z robotami budowlanymi. Projektanci wyjaśnili, że powstawanie nowej zabudowy na obszarach o wykształconej strukturze urbanistycznej jest zgodne z prowadzoną w Gdańsku polityką rozwoju miasta do wewnątrz, a trudności związane z realizacją inwestycji mają charakter przejściowy.

Uczestnicy dyskusji pytali również o obowiązki inwestora związane ze stanem infrastruktury drogowej. Projektanci wyjaśnili, że zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestor może być zobowiązany do budowy nowego układu drogowego, jego przebudowy lub finansowania inwestycji drogowej w sytuacji, gdy realizowana przez niego inwestycja spowoduje pogorszenie istniejącego układu drogowego. Mieszkańcy pytali także o powód zorganizowania dyskusji publicznej w BRG, a nie na Niedźwiedniku. Projektanci wyjaśnili, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym termin i miejsce dyskusji są ogłaszane przez Prezydenta Miasta Gdańska na siedem dni przed rozpoczęciem wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Po publikacji ogłoszenia nie można zmienić terminu ani miejsca. Dyskusje publiczne dotyczące planów miejscowych, na które może przyjść każdy zainteresowany, nie tylko mieszkaniec z obszaru objętego projektem planu bądź jego sąsiedztwa, od lat odbywają się w centrum miasta, w Biurze Rozwoju Gdańska. Miejsce jest dobrze skomunikowane zarówno transportem zbiorowym, jak i indywidualnym, budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ma podjazd i windę), a prezentacje planów odbywają się w sali z odpowiednim wyposażeniem technicznym. 

Wyłożenie planu – do 31 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach:  https://www.brg.gda.pl/plany/plan/niedzwiednik-rejon-ulicy-lesna-gora oraz http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.