11 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej. W spotkaniu wzięły udział trzy osoby.

Uczestnicy dyskusji nt. projektu planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej pytali o przyszłą lokalizację linii wysokiego napięcia. Linia ta ma zostać skablowana i przeniesiona poza teren objęty projektem planu –  ma przebiegać po południowej stronie ul. Armii Krajowej. Uczestników dyskusji interesowały również terminy realizacji rozwiązań drogowych i ciągów pieszych, zawartych w projekcie planu. Plan nie ustala terminów ich budowy, są one w dużej mierze uzależnione od terminów realizacji inwestycji mieszkaniowych i mogą powstawać równolegle z nimi. Pytano także o systemy odwodnieniowe nowych ulic. Wszystkie nowe drogi zostaną w nie wyposażone, szczegóły techniczne będą znane, gdy powstaną projekty budowlane. Natomiast zbiornik wodny, który obecnie znajduje się w rękach prywatnych, w przyszłości najprawdopodobniej zostanie wykupiony przez Miasto. Ponadto zebranych interesowała możliwość usytuowania przedszkola na terenie osiedla Wolne Miasto. W projekcie planu przeznaczenie tego terenu zostało zmienione z mieszkaniowego na usługowo-mieszkaniowe. Tym samym umożliwiono lokalizację nie tylko przedszkola, ale również wielu innych lokali usługowych. Podczas dyskusji padły też pytania o remonty dróg czy możliwość przedłużenia ekranu akustycznego, zagadnienia te jednak wykraczały poza kwestie planistyczne. 

Wyłożenie planu – do 2 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 2 lipca 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/zabornia-rejon-ulic-cedrowej-i-czeresniowej oraz  http://bip.brg.gda.pl/.

Zgłaszanie uwag – do 16 lipca 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lipca 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.