21 maja w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne nt. projektów planów miejscowych: Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej oraz Łostowice rejon ulicy Podleckiego.

W dyskusji na temat projektu planu Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej wzięło udział sześć osób. Tematem, który najczęściej przewijał się podczas spotkania, był wpływ nowej zabudowy na istniejący układ drogowy. Pytano, czy w projekcie planu zostały zastosowane ograniczenia dostępności do ul. Szczecińskiej. Projektanci wyjaśnili, że wprowadzone ograniczenia dotyczą obiektów handlowych i małych hurtowni, natomiast dla nowej zabudowy mieszkaniowej ulica będzie dostępna. Ponadto w projekcie planu zabezpieczono rezerwę terenu przeznaczoną na poszerzenie zjazdu z ul. Szczecińskiej w ul. Kołobrzeską. W trakcie dyskusji pojawiały się też pomysły innych regulacji dotyczących dostępności i przepustowości ul. Szczecińskiej, były to jednak kwestie wykraczające poza ustalenia planu miejscowego. Poruszane były również sprawy dotyczące pogorszenia warunków aerosanitarnych i możliwości monitorowania poziomu zanieczyszczenia. Ze strony przedstawiciela właściciela obiektu wielkopowierzchniowego padła z kolei prośba o powiększenie maksymalnej powierzchni handlowej. Analiza drogowa wykonana na etapie prac planistycznych wykazała możliwość realizacji obiektu o powierzchni sprzedaży do 6 tys. mkw. Jej zwiększenie nie jest obecnie możliwe.  

Projekt planu Łostowice rejon ulicy Podleckiego spotkał się z zainteresowaniem siedmiu osób, które wzięły udział w dyskusji. Projekt planu umożliwia budowę na działce gminnej dwóch obiektów związanych z opieką nad dziećmi. Opracowanie obejmuje powierzchnię 6,6 ha, której większość (ponad 4 ha) została przeznaczona na park. Zebrani pytali o przyszłość znajdującej się w granicach planu podmokłości, która stanowi naturalne siedlisko dla wielu gatunków zwierząt. Ten teren jest wyłączony z możliwości zabudowy, pozostanie więc w stanie niezmienionym. Zachowany zostanie również pobliski lasek brzozowy. Uczestnicy dyskusji byli zainteresowani liczbą i lokalizacją kładek pieszych nad potokiem Maćkowy. W projekcie planu zostały wyznaczone trzy: dwie łączące osiedle Vivaldiego z terenami zieleni, trzecia prowadząca z osiedla Cztery Pory Roku w Pruszczu Gdańskim do ul. Olimpijskiej w Gdańsku. Pojawiło się również pytanie o zmiany dotyczące parametrów zabudowy. Na terenach inwestycyjnych wskaźniki urbanistyczne pozostały na podobnym poziomie, co w planie obowiązującym. Na terenie sąsiadującym z podmokłością została wykluczona zabudowa szeregowa.   

Wyłożenie planów – do 30 maja

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 maja. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-dolna-rejon-ulic-kolobrzeskiej-i-szczecinskiej, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/lostowice-rejon-ulicy-podleckiego oraz na http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 13 czerwca  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl