9 maja w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne na temat projektów planów miejscowych: Nowy Port – Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej oraz Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych.

W dyskusji publicznej na temat projektu planu Nowy Port – Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej wzięło udział 78 osób. Zainteresowanie zebranych było skupione przede wszystkim wokół tematów związanych z ulicą tzw. Nową Wyzwolenia, projektowaną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” oraz w obowiązujących planach miejscowych. Projekt planu miejscowego, którego dotyczyła dyskusja, obejmuje jedynie niewielki fragment tej ulicy, wraz z jej włączeniem do ul. Oliwskiej. Uczestnicy dyskusji publicznej kwestionowali ustalony w dokumentach planistycznych przebieg drogi, proponowali inne rozwiązania, byli też zainteresowani jej wyposażeniem. Projektanci wyjaśnili, że droga ma składać się z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników, trasy rowerowej, miejsc postojowych dla aut oraz pasów zieleni ze szpalerami drzew. Pytano o termin realizacji drogi, obecnie jest on jednak trudny do określenia. Zebranych interesowały również ustalenia obowiązujących planów miejscowych. Teren przeznaczony w projekcie planu na funkcje mieszkaniowo-usługowe, w planach obowiązujących jest przeznaczony na funkcje produkcyjno-usługowo-składowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe oraz na fragmenty ulic: tzw. Nowej Wyzwolenia i Nowej Letnickiej (przedłużenie ul. Letnickiej). Zaproponowana w projekcie planu likwidacja funkcji produkcyjno-usługowo-składowej na rzecz mieszkaniowo-usługowej ma za zadanie m.in. wzmocnić proces rewitalizacji Nowego Portu. Podczas spotkania padły także pytania dotyczące parametrów zabudowy mieszkaniowej, której realizację umożliwi projekt planu. Chodziło m.in. o zmianę parametru wysokości w taki sposób, aby było możliwe wyniesienie ponad poziom gruntu hal garażowych i dzięki temu obniżenie kosztów budowy. Wyjaśniano też kwestie związane z zapisami planu dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej. Ponadto padły pytania odnośnie własności gruntu. Ponad 50% terenu objętego projektem planu znajduje się w posiadaniu osób prywatnych. Właścicielami pozostałych części są: Gmina Miasta Gdańska, Skarb Państwa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz spółka prawa handlowego. Wniosek o zmianę planu miejscowego był składany kilkukrotnie, po raz pierwszy w 2007 r. przez osobę prywatną. Padły też pytania dotyczące terenów zajmowanych przez blaszane garaże, które znajdują się poza granicami projektu planu, tego tematu zatem dyskusja nie dotyczyła. Na koniec zebrani prosili o informacje odnośnie składania uwag do projektu planu. Uwagę może złożyć każdy, z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do 13 czerwca. Szczegółowy opis procedury znajduje się poniżej. 

Projekt planu Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych spotkał się z zainteresowaniem trzynastu osób, które przybyły na dyskusję. Pytania dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z budową i przebudową dwóch mostów. Bliższa realizacji jest przebudowa mostu Stągiewnego, na którą zostało już wydane pozwolenie na budowę. Natomiast budowa Mostu na Szopy stanowi przedsięwzięcie, które będzie zrealizowane w późniejszym terminie. Projekt planu miejscowego nie ustala daty jej rozpoczęcia czy kosztów. Zgodnie z projektem planu, Most na Szopy, podobnie jak Stągiewny, ma być otwierany. Jego charakter – nowoczesny lub historyczny – nie został przesądzony na tym etapie. Tego rodzaju szczegóły zostaną określone w projekcie budowlanym, a decydujące zdanie w tym zakresie będzie należeć do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnicy dyskusji wskazali, że na omawianym terenie brakuje toalet publicznych, pytano więc, czy projekt planu umożliwi ich realizację. Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, łącznie z pomysłem usytuowania toalet w podziemiu, nie spotkały się jednak z akceptacją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który na terenie objętym projektem planu dopuścił możliwość realizacji wyłącznie jednego obiektu – niewielkiego budynku odwachu straży spichrzowej.

Wyłożenie planów – do 30 maja

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 maja. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/wyspa-spichrzow-rejon-stagwi-mlecznych, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/nowy-port-letnica-rej-ul-wyzwolenia-tzw-nowej-wyzwolenia-i-letnickiej oraz na http://bip.brg.gda.pl/.

Zgłaszanie uwag – do 13 czerwca 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.