9 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne na temat projektów planów miejscowych: Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II oraz Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta.

W dyskusji na temat projektu planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II wzięło udział czternaście osób. Pytania w głównej mierze dotyczyły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, która zgodnie z zapisami planu może powstać przy ul. Smoluchowskiego. Forma i gabaryty nowej zabudowy mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ulicy. Zebrani pytali m.in. o sposób usytuowania nowego budynku względem ul. Smoluchowskiego – możliwość jego przesunięcia w głąb działki. Projektanci wyjaśnili, że ustalenie obligatoryjnej linii zabudowy ma na celu wykreowanie pierzei ul. Smoluchowskiego. Wytłumaczyli także znaczenie pojęcia „pierzeja eksponowana”, z definicji dotyczącego elewacji frontowych, a nie także tylnych, jak chciałaby część zebranych. Pojawiły się również pytania dotyczące innych szczegółów wykończenia nowej zabudowy – np. koloru materiału pokrycia dachu. Plan nie ogranicza kolorystyki. Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania był sposób zapewnienia miejsc parkingowych dla nowej inwestycji. Będzie to możliwe na jednej bądź dwóch działkach, zlokalizowanych po przeciwnych stronach ulicy dojazdowej, prostopadłej do ul. Smoluchowskiego. Mieszkańcy podejmowali też kwestie związane z organizacją ruchu i parkowania w dzielnicy Aniołki, tematy te nie leżą jednak w kompetencji planu. 

W dyskusji na temat projektu planu Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta wzięło udział sześć osób. W projekcie ustalono przeznaczenie terenu na sport, rekreację i zieleń parkową. Dzięki temu przy gdańskim stadionie będą mogły powstać obiekty sportowe (boiska, obiekty kubaturowe, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą), które wejdą w skład kompleksu rekreacyjno-sportowego. Ten rodzaj przeznaczenia spotkał się z aprobatą uczestników dyskusji. Pojawiły się przy tym propozycje uwzględnienia podczas budowy centrum także innych dyscyplin sportowych, nie tylko piłki nożnej. Projektanci wyjaśnili, że plan miejscowy nie wprowadza tego rodzaju ograniczeń. Zgodnie z jego zapisami mogą powstać obiekty przeznaczone do uprawiania różnych dyscyplin. Okolicznych mieszkańców interesowała też obsługa komunikacyjna terenów sportowych. Rozwiązania transportowe zostały zapewnione w planach obowiązujących i obecnie procedowanym. 

Wyłożenie planów – do 30 kwietnia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 kwietnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ul-traugutta-i-smoluchowskiego-ii, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/letnica-rejon-ulic-stalowej-i-szklana-huta oraz na http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 14 maja 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 maja 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.