5 marca 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Owczarnia - przy lesie oraz Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów.

Teren, który obejmuje projekt planu Owczarnia – przy lesie, w głównej mierze zajmują nieużytki, w jego granicach znajdują się także fragmenty dwóch ulic. Celem sporządzenia planu było zniesienie zakazu budowy w odległości 30 m od lasu i dopuszczenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zabudowa będzie mieć charakter ekstensywny i będzie nawiązywać do historycznej wsi Owczarnia. W planie dopuszczono budowę domów wolnostojących o wysokości do 10 m, z dachami stromymi symetrycznymi. Wydzielono ciągi pieszo-jezdne (z których na równych prawach mogą korzystać piesi, rowerzyści i kierowcy) obsługujące tereny inwestycyjne oraz umożliwiające dostęp do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania – m.in. przeznacza do zachowania szpaler drzew wzdłuż ul. Owczarnia. Procent powierzchni biologicznie czynnej określa na poziomie 50% terenu inwestycyjnego, a dla utwardzenia ciągów komunikacyjnych zaleca stosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych. Realizacja planu pozwoli na wykreowanie przestrzeni mieszkaniowo-usługowej w atrakcyjnej lokalizacji. Uczestnik dyskusji po prezentacji oraz omówieniu głównych założeń nie miał pytań ani zastrzeżeń.

Z kolei w spotkaniu na temat projektu planu Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów wzięło udział dziewięć osób. Uczestnicy zainteresowani byli m.in. powierzchnią zabudowy i wysokością dla terenu mieszkaniowo-usługowego jak również sposobem odprowadzania wód opadowych. W projekcie planu dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wprowadzono szereg ustaleń zapewniających wymagany przepisami poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dla planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustalono parametry urbanistyczne, które pozwolą na jej harmonijne wpisanie się w otoczenie. Wysokość budynków ograniczono do 12 m i zastosowano wymóg realizacji dachów stromych. Budynki przy ul Siennej 19,21 i 27 objęto ochroną jako obiekty o wartościach kulturowych. Część obszaru przeznaczono na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Na tym terenie może powstać zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 150 mkw., wysokości 9 m i pozostałych parametrach nawiązujących do zlokalizowanego po sąsiedzku obiektu o walorach kulturowych. Dodatkowo uczestnicy pytali o termin realizacji ustalonych w planie ciągów pieszych łączących teren Przeróbki z planowanym ciągiem pieszym wzdłuż Martwej Wisły. Pojawiły się również wątpliwości co do terminu dyskusji publicznej oraz braku imiennych zaproszeń dla mieszkańców na dyskusję publiczną jako jednego ze sposobów zawiadamiania.

Protokoły z dyskusji publicznych zostaną udostępnione na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska jak również na stronie http://bip.brg.gda.pl/ niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dodatkowo opublikowane zostały prezentacje przygotowane i omawiane na spotkaniu.

Wyłożenie planów – do 29 marca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 marca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach https://www.brg.gda.pl/plany/plan/owczarnia-przy-lesie; https://www.brg.gda.pl/plany/plan/przerobka-rejon-nabrzeza-szyprow oraz na http://bip.brg.gda.pl/.

Zgłaszanie uwag – do 12 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 kwietnia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.