9 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej. W dyskusji wzięło udział 9 osób.

Uczestników dyskusji publicznej interesowały losy parkingu zlokalizowanego przed pawilonami usługowymi. Z parkingu obecnie często korzystają mieszkańcy i pracownicy okolicznych biur, choć powinien on służyć klientom pawilonów usługowych. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie planu, parking w większości zostanie zachowany, jedynie jego środkowa część będzie przeznaczona na plac publiczny z zielenią (skwer z ławeczkami). Mieszkańcom zależy również na zachowaniu dotychczasowych ciągów pieszych prowadzących od ul. Sarniej do ul. Czyżewskiego. Zapisy planu gwarantują ich utrzymanie. Zarówno ciąg pieszy prowadzący przez pawilony usługowe, jak i chodnik znajdujący się w północnej części terenu (za pawilonami) nie zostaną zlikwidowane. Padło również pytanie o lokalizację placu publicznego – niekorzystną, zdaniem uczestnika dyskusji, ze względu na bliskość ruchliwej ulicy Czyżewskiego. Projektanci wyjaśnili, że lokalizacja placu została wyznaczona na głównym ciągu pieszym – między osiedlem a przystankiem – w miejscu centralnym i często uczęszczanym przez mieszkańców, a więc dogodnym m.in. dla organizacji imprez plenerowych. Uczestnicy dyskusji pytali również o możliwość rozbudowy pawilonów handlowych. Będzie to możliwe, przy czym w środkowej części terenu wysokość zabudowy będzie mogła osiągnąć maksymalnie 14 m, a na pozostałym terenie – 10 m. 

Wyłożenie planu – do 30 stycznia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-ul-czyzewskiego-i-sarniej oraz na http://bip.brg.gda.pl/.   

Zgłaszanie uwag – do 13 lutego  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 lutego 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.