10 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne na temat dwóch projektów planów miejscowych: Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej oraz Kokoszki rejon ulicy Stokłosy.

Na terenie, który leży w granicach projektu planu Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej, znajdują się: wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z parkingiem, stacja paliw i budynek biurowy. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowej oraz ustalenie parametrów urbanistycznych odpowiednich dla terenu o dużym potencjale inwestycyjnym, zlokalizowanego w Centralnym Paśmie Usługowym. Przyjęty w projekcie układ urbanistyczny skalą i charakterem nawiązuje do zespołów zabudowy istniejących w sąsiedztwie. Ustalono stopniowanie wysokości zabudowy począwszy od 10 m (od strony ul. Szczecińskiej), poprzez 20 m (od ul. Kołobrzeskiej), po wysokość nawiązującą do znajdujących się po sąsiedzku budynków mieszkalnych (po stronie południowo-wschodniej), a ustaloną dla zabudowy, która może powstać wewnątrz terenu. Od strony istniejących ulic wprowadzono zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych. Dodatkowo od strony ul. Kołobrzeskiej określono wymóg lokalizacji usług w parterach budynków. Ochroną objęto szpaler drzew rosnących wzdłuż ul. Szczecińskiej oraz wzdłuż południowej i wschodniej granicy planu. 

Nowa zabudowa 

Podczas dyskusji publicznej, w której wzięło udział dwanaście osób, najwięcej uwagi poświęcono wprowadzeniu zabudowy o wysokości 40 m w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem. Mieszkańcy i radni dzielnicowi optowali za ustaleniem w tym rejonie maksymalnej wysokości 20 m. Zwracali uwagę na możliwość negatywnego oddziaływania inwestycji na sąsiednią zabudowę mieszkaniową, wskazaną do ochrony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Projektanci zaprezentowali analizy wysokości zabudowy wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej (przeprowadzone na większym obszarze) oraz zasady stopniowania wysokości zabudowy od strony ulicy Szczecińskiej (od 10 m na styku z zabudową jednorodzinną, po 20 m i 40 m). Podkreślili, iż wzdłuż ul. Kołobrzeskiej zostanie utrzymana wysokość 20 m, pomimo wnioskowania o możliwość realizacji znacznie wyższej zabudowy w tym rejonie. Uczestnicy dyskusji pytali o ustaloną w planie powierzchnię terenów zieleni. W projekcie ustalono 30% powierzchni biologicznie czynnej oraz rekreacyjną zieleń przydomową (0,3m2/1m2 powierzchni użytkowej mieszkań), która będzie dostępna dla mieszkańców. Podczas dyskusji poruszono też kwestie dostępności drogowej, w tym wykonanych analiz transportowych i realizacji poszerzenia ul. Szczecińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Część zebranych opowiadała się za wykluczeniem obsługi drogowej nowej inwestycji od strony ul. Szczecińskiej. Wskazywano też na ewentualne trudności z parkowaniem i przejazdem przez sąsiednie ulice, które może spowodować nowa zabudowa. Projektanci wyjaśnili, że dostępność drogowa została ustalona od ulic Szczecińskiej i Kołobrzeskiej, jednak dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest ona ograniczona i może odbywać się tylko od strony ul. Kołobrzeskiej. W projekcie planu zarezerwowano pas terenu pod przebudowę ul. Szczecińskiej (kształt tej przebudowy będzie ustalony na etapie realizacji inwestycji). Projektanci przypomnieli też, że każdy inwestor jest  zobowiązany do zapewnienia na swoim terenie odpowiedniej liczby miejsc do parkowania (zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w studium), natomiast kwestie organizacji ruchu pozostają poza kompetencjami planu miejscowego. Przedstawiciele właściciela terenu byli zainteresowani możliwościami przebudowy i rozbudowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego oraz jego dalszym funkcjonowaniem. Plan miejscowy sankcjonuje istniejącą zabudowę, pozwalając na funkcjonowanie obiektu i jego przebudowę. 

Obszar, którego dotyczy projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy, obecnie jest niezagospodarowany. Jego niewielką część zajmuje parking tymczasowy, a w pobliżu zachodniej granicy rosną stare lipy i jesiony. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji funkcji produkcyjno-usługowych, a także w celu podwyższenia dopuszczalnych parametrów zabudowy. Do prac planistycznych przystąpiono również z zamiarem zweryfikowania zasad obsługi drogowej terenu. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a jej wysokość na całym obszarze ograniczono do 12 m. W celu zachowania i uzupełnienia szpaleru drzew (zabytkowej alei lipowej wiodącej do dworu Stokłosy) oraz zachowania odstępu pomiędzy nową zabudową a szkołą podstawową, linia zabudowy została odsunięta od strony ul. Stokłosy. Natomiast od strony ul. Kartuskiej linię zabudowy określono w sposób, który umożliwi kontynuację pierzei zabudowy szkoły podstawowej. Od strony ulic Kartuskiej i Stokłosy zakazano lokalizacji parkingów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych. Ponadto uregulowano zasady rozczłonkowania budynków i ograniczono długość ciągłej płaszczyzny elewacji od strony ul. Kartuskiej. Zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu, uzupełni strukturę i program funkcjonalny dzielnicy, a teren produkcyjno-usługowy będzie stanowić kontynuację Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. Dostępność drogową do terenu zapewnią istniejące i projektowane ulice zlokalizowane poza granicami planu. 

Parking przy szkole 

W dyskusji publicznej wzięła udział jedna osoba. Pytania dotyczyły terenu będącego we władaniu GARG, a tymczasowo wykorzystywanego jako parking. Obecnie korzystają  z niego m.in. rodzice dzieci uczęszczających do szkoły znajdującej się poza granicami terenu objętego projektem planu. Parking może zostać zlikwidowany w wyniku realizacji zabudowy produkcyjno-usługowej. W takiej sytuacji miejsca parkingowe może jednak zapewnić szkoła, która dysponuje odpowiednim terenem. Drugim zagadnienie poruszonym podczas dyskusji było zapewnienie ciągłości szpaleru drzew. W projekcie planu ustalono szpaler drzew oraz starodrzew do zachowania. Zachowanie ciągłości pomiędzy nimi utrudnia infrastruktura techniczna, przerwa jednak jest niewielka. Starodrzew formalnie nie jest oznaczony jako szpaler, faktycznie jednak stanowi jego kontynuację.   

Wyłożenie planów – do 24 grudnia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 24 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-dolna-rejon-ulic-kolobrzeskiej-i-szczecinskiej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/kokoszki-rejon-ulicy-stoklosy oraz na http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 7 stycznia 2019 r. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 7 stycznia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.