3 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a. W spotkaniu wzięło udział dziesięć osób. 

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a obejmuje teren, na którym znajdują się: budynek administracyjny i budynki techniczne Uniwersytetu Gdańskiego, korty tenisowe oraz parking. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia rozwoju zaplecza socjalnego UG – dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej oraz zwiększenia programu usługowego. Celem wprowadzonych zmian jest także wzmocnienie potencjału inwestycyjnego tego obszaru. W projekcie planu określono układ urbanistyczny przyszłej zabudowy, ustalając jej maksymalne nieprzekraczalne linie oraz stopniowanie wysokości zabudowy – począwszy od 15 m od strony ul. Wita Stwosza, poprzez 18 m, aż do wysokości nawiązującej do budynku znajdującego się naprzeciwko (obecnego Rektoratu, ul. Bażyńskiego 8). Określono preferowane usługi: nauki i szkolnictwa wyższego, hotele, hotele asystenckie, domy studenckie, przedszkole, żłobek. Funkcja mieszkaniowa ma stanowić maksymalnie 30% powierzchni użytkowej. W celu ochrony walorów krajobrazowych pomiędzy ulicami Bażyńskiego i Wita Stwosza a przyszłymi budynkami zakazano lokalizacji dróg serwisowych i wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych. Jednocześnie zniesiono rezerwę drogową przeznaczoną na poszerzenie ul. Wita Stwosza. Ustalono obligatoryjne wloty ciągów pieszych łączących planowany kompleks sportowy z kampusem UG. W celu ochrony drzew rosnących wzdłuż ul. Wita Stwosza oraz od strony ul. Bażyńskiego wprowadzono zapis o maksymalnym zachowaniu zieleni. Ponadto od strony ul. Bażyńskiego wyznaczono obszar zieleni do utrzymania i wprowadzenia, a wzdłuż zachodniej granicy terenu wyznaczono szpaler drzew do utrzymania i uzupełnienia. W przypadku powstania zabudowy mieszkaniowej ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. 

Kampus UG w Oliwie 

Podczas dyskusji publicznej, w której wzięli udział mieszkańcy, radni dzielnicowi i miejscy oraz przedstawiciel uczelni, najwięcej uwagi poświęcono możliwości realizacji mieszkań na omawianym obszarze. Uczestnicy dyskusji pytali o ustaloną w planie maksymalną wielkość powierzchni mieszkaniowej, o wykluczenie możliwości ogrodzenia nowej zabudowy, a także o jej wpływ na sytuację transportową w okolicy. Projektanci wyjaśnili, że na omawianym terenie powierzchnia użytkowa mieszkań może zająć maksymalnie 30% powierzchni użytkowej całego terenu (czyli może powstać około 7,5 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej). Natomiast zapisy dotyczące grodzenia zabudowy reguluje uchwała krajobrazowa, przyjęta w lutym br. przez Radę Miasta Gdańska. Przeprowadzone analizy wykazały, że realizacja na tym terenie nowej zabudowy, jaką dopuszcza projekt planu, nie wpłynie negatywnie na sytuację transportową (projekt uzyskał uzgodnienie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni). Nie jest też planowane poszerzenie ulicy Bażyńskiego, nie będzie to konieczne nawet w przypadku realizacji w tym miejscu linii tramwajowej. Na pytanie o cel budowy mieszkań przez Uniwersytet Gdański, Kanclerz UG dr Mirosław Czapiewski wyjaśnił, że mieszkania mają zostać przeznaczone dla profesorów wizytujących uczelnię. Stworzenie odpowiedniej jakości zaplecza ma ułatwić realizację współpracy i w efekcie przyczynić się do uzyskania przez uczelnię najwyższych certyfikatów. Ponadto na tym terenie mogą powstać hotele asystenckie, domy studenckie, przedszkole i żłobek. Kanclerz zapewnił jednocześnie, że nowa zabudowa nie wpłynie negatywnie na całość kampusu, a działka przy ul. Bażyńskiego 1a pozostanie jego integralną częścią. Nie bez znaczenia jest fakt, że obszar ten graniczy z terenem, na którym wkrótce powstanie duże uniwersyteckie centrum sportowe (stadion, hale sportowe, parking). Kanclerz wyjaśnił przy tym, że istniejąca hala sportowa nie zostanie rozebrana, dopóki nie powstanie nowa infrastruktura sportowa. 

Wyłożenie planu – do 24 grudnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 24 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-ulicy-bazynskiego-1a oraz na http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 7 stycznia 2019 r. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 7 stycznia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.