9 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego. W spotkaniu wzięła udział jedna osoba.    

Teren, który obejmuje projekt planu Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego, obecnie jest wykorzystywany rolniczo. Jedynie w jego północnej części znajdują się domy jednorodzinne i działki budowlane. Do sporządzenia planu przystąpiono z dwóch powodów. Pierwszym było przeprowadzenie korekty linii zabudowy wzdłuż terenów zieleni nad Potokiem Smęgorzyńskim i na granicach stref ograniczeń od linii wysokiego napięcia. Drugim celem przystąpienia było zmniejszenie wymaganej minimalnej wielkości działek budowlanych oraz zwiększenie dopuszczalnej intensywności zabudowy. W projekcie planu ustalono m.in. parametry i warunki, które umożliwią ukształtowanie jednorodnej zabudowy rezydencjalnej, tak jak w całym Smęgorzynie. Plan uwzględnia ochronę Potoku Smęgorzyńskiego wraz z okalającą go roślinnością poprzez wprowadzenie zieleni urządzonej (objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie). Ustalono również rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – w tym m.in. chodniki przy jezdniach oraz ciągi pieszo-rowerowe na terenach zieleni. 

Zieleń nad potokiem

Podczas dyskusji padły pytania dotyczące zapisów planu zapewniających swobodny przepływ powietrza w pobliżu Potoku Smęgorzyńskiego. Projektanci przytoczyli zapisy, które precyzyjnie ustalają, że układ przyszłej zabudowy nie może tworzyć przeszkód utrudniających przepływ powietrza wzdłuż koryta potoku, a na działkach przylegających do potoku, równolegle do osi jego doliny, nie może być również sytuowana zwarta zieleń wysoka. Zainteresowanie wzbudziły zapisy dotyczące ochrony zieleni wysokiej. Ustalenia planu dotyczą zachowania najcenniejszej roślinności rosnącej wzdłuż potoku w formie zieleni urządzonej. Został też wskazany szpaler drzew do utrzymania (w historycznym układzie) oraz pojedyncze okazy do zachowania w dawnym założeniu folwarku Smęgorzyno. Podczas dyskusji poruszono także kwestie związane z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej. Projektanci wyjaśnili, że sieci mogą przebiegać na granicy z terenami zieleni, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego. Jest również dopuszczona możliwość skablowania linii wysokiego napięcia.

Wyłożenie planu do 30 października

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 października. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach http://www.brg.gda.pl/plany/plan/smegorzyno-rejon-potoku-smegorzynskiego oraz bip.brg.gda.pl

Zgłaszanie uwag – do 13 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.