13 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża. W spotkaniu wzięło udział siedem osób.

Projekt planu Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża obejmuje teren, na którym jest zlokalizowane lokalne centrum usługowe, w większości składające się z parterowych pawilonów. W części południowej znajduje się dziesięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, a wzdłuż ul. Reja przebiega potok Strzyża. Potok jest otoczony zielenią, w niewielkim stopniu urządzoną. Głównym celem sporządzenia planu jest udostępnienie mieszkańcom terenu zieleni przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy pod poszerzenie koryta potoku, pozwalającej na podwojenie jego szerokości. Dopuszczenie rekreacyjnego wykorzystania zieleni wzdłuż potoku Strzyża jest zgodne z ustaleniami „Gdańskiej Polityki Wodnej” oraz z projektami mieszkańców składanymi do Budżetu Obywatelskiego. Centrum usługowe zostało z kolei wskazane w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap 3” jako element sieci przestrzeni publicznych, istotnych dla podnoszenia jakości życia mieszkańców. W projekcie planu ustalono parametry nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dzięki którym wpisze się ona w układ przestrzenny osiedla. Zapisy planu pozwolą także na zachowanie i uzupełnienie przestrzeni publicznych, wzbogacenie zieleni wzdłuż potoku, uzupełnienie ciągów pieszych, dostosowanie pawilonów do współczesnych wymogów i włączenie ich w spójny układ przestrzenny. 

Nowe centrum usługowe

Uczestnicy dyskusji publicznej byli zainteresowani zmianami dotyczącymi centrum usługowego, pytali o harmonogram prac związanych z jego wyburzeniem. Projektanci wyjaśnili, że plan miejscowy umożliwia wprowadzenie zmian, jednak ich nie przesądza; nie ustala kiedy i przez kogo będą wykonane. Pawilony w najbliższym czasie nie zostaną zlikwidowane. Proces realizacji inwestycji może być długotrwały i prowadzony etapami, tym bardziej że nieruchomości, których dotyczy plan, są w posiadaniu różnych właścicieli. Okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się również, że dotychczasowe punkty usługowe będą mogły kontynuować swoją działalność do czasu powstania nowej zabudowy, a także później na zasadach wolnorynkowego najmu lokali usługowych, których lokalizacja jest wymagana w parterach budynków. Pytano również o zapewnienie miejsc parkingowych dla nowych budynków. W przypadku każdej nowej inwestycji parkingi muszą zostać zlokalizowane na terenie nią objętym. Kolejną kwestią, która wymagała wyjaśnienia, był chodnik zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obawy mieszkańców budzi możliwość jego zniszczenia lub ograniczenia dostępności w wyniku prowadzonej inwestycji. Projektanci zapewnili, że w projekcie planu miejscowego ciąg pieszy został ustalony jako obligatoryjny i ogólnodostępny, nie ma więc możliwości, aby został zlikwidowany. Jeśli natomiast w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie zniszczony, inwestor będzie miał obowiązek jego odtworzenia. Plan miejscowy zabezpiecza istnienie ciągów pieszych i osiedlowej przestrzeni publicznej. 

Ścieżki nad potokiem

Jednym z powodów przystąpienia do sporządzenia planu były projekty mieszkańców składane do Budżetu Obywatelskiego. Dotyczyły one udostępnienia i urządzenia ścieżek wzdłuż potoku Strzyża. Dotychczas projekty te były odrzucane ze względu na ich niezgodność z obowiązującym planem miejscowym (zieleń nad potokiem Strzyża była chroniona i niedostępna). Projekt planu, nad którym obecnie trwają prace, zmienia ten stan rzeczy. Teren wzdłuż potoku będzie mógł zostać udostępniony i urządzony zgodnie z wolą mieszkańców. Podczas dyskusji padły również pytania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Plan przewiduje podwojenie szerokości potoku Strzyża, co poprawi warunki odpływu wód z Wrzeszcza Dolnego do Martwej Wisły. Co istotne, poszerzenie potoku Strzyża jest planowane na całej jego długości (o ile będzie to możliwe), nie tylko na odcinku objętym planem. 

Wyłożenie planu do 28 września

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 28 września. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/mlyniska-rejon-ul-reja-i-potoku-strzyza oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 12 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 października 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.