24 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Brzeźnie i związanego z realizacją sieci PSZOK-ów. W spotkaniu wzięło udział siedem osób. 

Teren, którego dotyczy projekt planu Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej, jest niezagospodarowany i niezabudowany. W jego granicach znajdują się dwie podpory napowietrznej linii elektroenergetycznej, które znacznie ograniczają możliwości zagospodarowania.  Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową przez Gminę Miasta Gdańska sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. Brzeźnieński PSZOK powstanie w miejscu, które posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych, będzie więc łatwo dostępne dla mieszkańców. W związku z usytuowaniem na tym terenie podpór linii elektroenergetycznych, jest on predestynowany do pełnienia podobnych funkcji. W planie ustalono różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu. 

Uczestników dyskusji interesowały powody, dla których rejon ulicy Uczniowskiej został wybrany na miejsce organizacji jednego z PSZOK-ów. Pytano także, czy był rozważany inny sposób zagospodarowania tego obszaru. Projektanci wyjaśnili, że z uwagi na ograniczenia związane z przebiegającymi w tym miejscu liniami wysokiego napięcia, przeznaczenie terenu na PSZOK okazało się możliwe do realizacji wobec szeregu ograniczeń wynikających z przepisów. Ponadto obszar objęty planem spełnia kryteria wymagane dla tego rodzaju inwestycji – teren jest gminny, korzystnie ukształtowany, znajduje się w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkaniowych i posiada dostęp do dróg publicznych. Zebranych interesował również charakter i estetyka planowanej zabudowy. Obiekty, które powstaną na tym terenie będą mieć charakter miejski, będą dostosowane do otoczenia i niewysokie (5-7 m). Większość pozostałych pytań, które padły podczas dyskusji, dotyczyła sposobu funkcjonowania punktu zbierania odpadów. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku wyjaśnili, że w PSZOK-ach będą nieodpłatnie zbierane surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także m.in. zużyty sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. Nie będą to więc przedmioty, które mogłyby powodować dolegliwości odorowe. Odpady będą umieszczane w pojemnikach. Punkt będzie służyć jedynie do ich zbierania, nie do składowania. W PSZOK-u nie będzie odbywało się przetwarzanie ani kompostowanie zebranych odpadów. Pojemniki będą regularnie opróżniane, a ich zawartość – przewożona do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Codzienne użytkowanie punktu nie będzie wiązać się z nadmiernym wzrostem hałasu – jego poziom nie będzie wyższy niż w przypadku funkcjonowania innych usług. Obsługa PSZOK-ów będzie należeć do Gminy Miasta Gdańska. Teren zostanie ogrodzony, zamknięty, chroniony.

Wyłożenie planu – do 31 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/brzezno-rejon-ulicy-uczniowskiej oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.