19 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego obejmującego tereny w okolicach Akademii Muzycznej.  W spotkaniu wzięło udział dziewięć osób.

Na terenie, którego dotyczy projekt planu Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej, mieści się kompleks budynków Akademii Muzycznej (w części zachodniej), zielony skwer (pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie, Łąkową i Sadową) oraz budynek dawnych koszar (w części wschodniej). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz realizacji najważniejszych potrzeb uczelni. W związku z tym w projekcie planu zmieniono przeznaczenie terenu z usług nauki na szeroko rozumiane usługi, zwiększono parametry zabudowy oraz ustalono wskaźnik maksymalnej liczby miejsc parkingowych. Na terenach dawnych koszar, w związku z likwidacją terenów zamkniętych (wojskowych), została zniesiona strefa specjalna. Dla tego obszaru zmieniono parametry zabudowy (jej powierzchnię i wysokość), a wskaźniki parkingowe ustalono jak dla strefy ograniczonego parkowania B. Zapisy te umożliwią modernizację i rozbudowę obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych. 

Pytania, które padły podczas dyskusji publicznej, koncentrowały się wokół parametrów, głównie wokół wysokości zabudowy usługowej, która może powstać w sąsiedztwie zabytkowych koszar. Wysokość ustalona w projekcie planu wynika z uzgodnień konserwatorskich i jest dostosowana do wysokości zabudowań historycznych. Podczas spotkania pojawiły się głosy postulujące zarówno jej podwyższenie (właściciel działki), jak i obniżenie (właściciel sąsiednich terenów). Padła nawet propozycja wprowadzenia całkowitego zakazu nowej zabudowy usługowej w sąsiedztwie realizowanego zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Sadowa”. Pytano również o ustaloną linię zabudowy. Projektanci wyjaśnili, że jej przebieg jest zgodny z przepisami i także wynika z ustaleń konserwatorskich. Zainteresowanie wzbudziła możliwość modernizacji ulicy Łąkowej, przy zachowaniu jej dotychczasowej nawierzchni. Projektanci zapewnili, że historyczny bruk został  w planie objęty ochroną. 

Wyłożenie planu – do 31 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/dolne-miasto-rejon-akademii-muzycznej oraz na bip.brg.gda.pl

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.