13 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej. W spotkaniu wzięło udział dwanaście osób.

Projekt planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. W projekcie wskazano tereny przeznaczone pod funkcję sakralną. Lokalizację kościoła z wieżą wyznaczono w części południowej, na wzniesieniu. Ustalając nieprzekraczalne linie zabudowy, maksymalnie odsunięto bryłę od istniejących budynków, jednocześnie umożliwiając urządzenie niewielkiego placu przed kościołem. W części północnej podtrzymano dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe z wydzielonym ciągiem pieszym i placem publicznym. Wprowadzone zapisy pozwolą na realizację dobrze skomunikowanego, atrakcyjnego ośrodka usługowego, stanowiącego miejsce spotkań dla mieszkańców. Teren w części zachodniej przeznaczono pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy i ograniczono wysokość zabudowy w granicach korytarza widokowego. 

Kościół, plac, park 

Podczas dyskusji najwięcej pytań wzbudziła lokalizacja kościoła na wzgórzu (zmieniona w stosunku do lokalizacji wskazanej w planie obowiązującym). Pytano m.in. o dostępność kościoła dla osób mających trudności w poruszaniu się, a także o zapewnienie drogi dojazdowej. Projektanci wyjaśnili, że dojazd do kościoła w przypadku lokalizacji wskazanej w planie obowiązującym również nie jest łatwy, ze względu na ograniczenie wjazdów od strony ulicy Czerskiej. Zmiana lokalizacji kościoła wynika z potrzeby wykreowania ogólnodostępnego placu, przy którym mogłyby funkcjonować lokale usługowe. Po uwzględnieniu wniosku, dotyczącego realizacji dodatkowych zabudowań parafialnych, planowany plac straciłby charakter  publiczny, a mógłby stać się placem wewnątrzkościelnym. Z jednej strony powstałby kościół, z drugiej – inne zabudowania parafialne (dom rekolekcyjny, plebania). Przeniesienie kościoła na wzgórze pozwala na zachowanie publicznego charakteru placu. Podczas spotkania poruszono również kwestie geologiczne – wskazywano na słabe grunty gliniaste, które mogą podwyższyć koszty budowy. Mieszkańcy okolicznych terenów wyrazili zainteresowanie wzięciem udziału w projektowaniu omawianego placu. Będzie to możliwe na przykład w ramach Budżetu Obywatelskiego, poprzez złożenie odpowiedniego projektu. Uczestników dyskusji interesowało także zapewnienie dostępu okolicznym mieszkańcom do publicznych terenów zieleni. Najbliżej obszaru objętego projektem planu (w promieniu około 350 m) znajduje się park w Lipcach, który obecnie pozostaje nieurządzony.

Podczas dyskusji został też podjęty temat odwodnienia i retencji wód opadowych. W nowym planie określono współczynnik spływu 0,2, co oznacza, że 20 procent wód opadowych może być bezpośrednio odprowadzonych do układu odwadniającego, natomiast 80 procent musi pozostać przynajmniej czasowo na terenie opadu. Ich zagospodarowanie może polegać na odprowadzeniu w głąb gruntu (np. poprzez studnie chłonne), czasowym zgromadzeniu w zbiornikach retencyjnych lub w ponadwymiarowych kanałach deszczowych. W projekcie planu zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych m.in. poprzez obniżenie terenu zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych. Zalecono również zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do wykończenia ciągów komunikacyjnych i parkingów.

Odpowiadając na obawy wyrażane przez mieszkańców terenów położonych w bezpośredniej zlewni potoku M2, wyjaśniono, że w październiku bieżącego roku  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przedstawi szczegółową koncepcję przebudowy potoku M2. Po wprowadzeniu przedsięwzięcia na listę planów inwestycyjnych będą możliwe kolejne działania: sporządzenie projektów budowlanych i w dalszej kolejności ich realizacja. 

Wyłożenie planu do 3 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 3 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/mackowy-kosciol-w-rejonie-ulicy-czerskiej oraz bip.brg.gda.pl

Zgłaszanie uwag – do 17 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 lipca 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.