7 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Aniołki – rejon ulicy Wroniej. W spotkaniu wzięły udział trzy osoby.

Projekt planu miejscowego Aniołki – rejon ulicy Wroniej dotyczy obszaru, który znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Pięć budynków stanowi pozostałość zabudowy ryglowej z XIX wieku i jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Projekt został sporządzony w celu zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego. Plan precyzuje przedmiot i zakres ochrony zabytków, a dla nowo powstających obiektów ustala parametry nawiązujące do dawnej kompozycji architektoniczno-urbanistycznej. W projekcie dopuszczono łączenie budynków, ale wyłącznie w formie przeszklonych, niskich łączników. Dla większości terenów ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Celem sporządzenia planu jest także wykreowanie w rejonie wejścia do lasu na Wroniej Górce atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teren ten przeznaczono pod zieleń urządzoną i zalecono przebieg ciągu pieszego łączącego ulicę Wronią ze schodami prowadzącymi do punktu widokowego.

Nowa zabudowa w dawnym stylu 

Uczestników dyskusji interesowała przede wszystkim forma przyszłej zabudowy. Istotna okazała się zwłaszcza kwestia odtworzenia zabudowy historycznej. Taki zamysł przyświecał też autorom projektu. W planie zawarto szereg zapisów ustalających obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz określających jej parametry – m.in. gabaryty bryły, kształt i pokrycie dachu, kompozycję, kolorystykę i materiał elewacji. W efekcie nowe budynki, które powstaną w sąsiedztwie zabytków, będą tworzyć z nimi kompozycyjną całość. W trakcie spotkania pytano również o możliwość budowy werand. Przedstawiciele okolicznych mieszkańców, którzy wzięli udział w dyskusji, chcieliby, aby werandy były obowiązkowym elementem nowych budynków. Byłoby to jednak sprzeczne z charakterem starej zabudowy – nie wszystkie domy istniejące dawniej w tym miejscu posiadały werandy. Zatem zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budowa werand została dopuszczona – ale nie wymuszona – w osi elewacji. Wykluczone zostały natomiast lukarny i balkony. Obecna podczas dyskusji przedstawicielka Rady Dzielnicy Aniołki wyraziła aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań i podziękowała za przystąpienie do sporządzenia planu. 

Wyłożenie planu - do 3 lipca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 3 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ulicy-wroniej oraz na bip.brg.gda.pl

Zgłaszanie uwag – do 17 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 lipca 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.