8 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusje publiczna na temat projektu planu miejscowego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii. W spotkaniu wzięło udział pięć osób.

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii  dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe, budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa. Centralną część zajmuje niezagospodarowana działka ze szpalerem drzew, a część południową – centrum handlowe Oliwa. Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co stanowi kontynuację ustaleń planu miejscowego dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia (od strony północnej sąsiadującego z obszarem objętym planem). Zastosowane zmiany, w tym zwiększenie zgodnie z analizami liczby miejsc parkingowych, pozwolą na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, dzięki czemu będą mogły powstać nowe miejsca pracy. W projekcie wprowadzono także zapisy dotyczące rozwiązań układu drogowego w dostosowaniu do zmieniających się możliwości inwestycyjnych. 

Układ drogowy i parkingi

Uczestników dyskusji przede wszystkim interesowały kwestie związane z liczbą miejsc parkingowych i układem drogowym. W projekcie planu liczba miejsc parkingowych została zwiększona w porównaniu do zapisów zawartych w planie obowiązującym i jednocześnie ustalona na poziomie niższym niż to wynika ze wskaźników dla strefy B ograniczonego parkowania według projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zmiany dotyczące liczby miejsc parkingowych pozostają więc w zgodzie z polityką Miasta (są bardziej rygorystyczne niż wskaźniki ustalone w studium). Podczas dyskusji padło również pytanie dotyczące powodów zaplanowania drogi serwisowej od strony al. Grunwaldzkiej a nie od strony torów. – Takie usytuowanie drogi wynika z przeprowadzonych przez nas analiz. Realizacja drogi serwisowej od strony torów i wprowadzenie powiązań poprzecznych wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Gminę Miasta Gdańska dużych nakładów finansowych na wykup gruntów. Problemem byłyby także protesty właścicieli nieruchomości przeznaczonych do wykupu – wyjaśniała Karolina Rospęk-Aszyk, Kierownik Zespołu Transportu. Pytano także o zastosowanie w projekcie planu wytycznych z opracowania Gdański standard ulicy miejskiej, nad którym obecnie trwają prace w BRG. Aleja Grunwaldzka jest drogą wojewódzką klasy głównej, z której nie powinny być bezpośrednio obsługiwane tereny przyległe. Jest to odcinek szczególny. W tym konkretnym przypadku, z uwagi na dużą liczbę działek należących do różnych inwestorów, wyjątkowo dopuszczono realizację drogi serwisowej, która stanowi kontynuację już istniejącego odcinka. Zgodnie z Gdańskim standardem ulicy miejskiej takie sytuacje będą mogły się pojawiać ze względu na uwarunkowania funkcjonalno-prawno-przestrzenne. Natomiast autorzy pytań dotyczących aktualnego natężenia ruchu na alei Grunwaldzkiej zostali skierowani do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, gdzie można otrzymać informacje na ten temat. Podczas dyskusji pytano również o parametry planowanej zabudowy, zwłaszcza jej wysokość. Projektanci wyjaśnili, że przyjęte parametry urbanistyczne kontynuują ustalenia dotyczące kompleksu biurowego Alchemia i wynikają z szerokich analiz krajobrazowych wykonanych na etapie sporządzania planu dla obszaru sąsiedniego. 

Wyłożenie planu do 30 marca

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 marca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-alei-grunwaldzkiej-na-poludnie-od-alchemii

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.