18 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne. Dotyczyły projektów planów miejscowych: Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii oraz Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską.

 Projekt planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii  dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe, budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa. Centralną część zajmuje niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a część południową – centrum handlowe Oliwa. Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co stanowi kontynuację ustaleń planu miejscowego, które zostały dokonane dla kompleksu biurowo-usługowego „Alchemia”, sąsiadującego z obszarem objętym planem od północy. Zastosowane zmiany, w tym zwiększenie zgodnie z analizami liczby miejsc parkingowych, pozwolą na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, zapewniających miejsca pracy dla mieszkańców. Wprowadzono także zapisy dotyczące rozwiązań układu komunikacyjnego w dostosowaniu do zmieniających się możliwości inwestycyjnych.

Biurowce w Oliwie

W dyskusji na temat projektu planu w rejonie al. Grunwaldzkiej na południe od Alchemii wzięło udział 10 osób. Jeden z tematów poruszonych podczas spotkania dotyczył parametrów planowanej zabudowy, zwłaszcza jej kubatury. Projektanci wyjaśnili, że przyjęte parametry urbanistyczne są zgodne z ustaleniami dotyczącymi kompleksu biurowego Alchemia, jednak w obszarze planu występuje wielu właścicieli i procesy inwestycyjne będą tu następować w różnym czasie. Poruszono również temat zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Wskaźniki parkingowe określone w projekcie planu wynikają z  ustaleń szczegółowych analiz, przeprowadzonych dla szerszego obszaru obejmującego teren od ul. Kołobrzeskiej do ul. tzw. Nowej Abrahama. Podczas dyskusji padły także pytania związane z rosnącym natężeniem ruchu w Oliwie Górnej. Okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorcy obawiają się jego dalszego wzrostu. Teren objęty planem jest doskonale skomunikowany komunikacją zbiorową (SKM, PKM, autobusy), której atuty powinny być w pełni wykorzystane. Istnieją również  rezerwy terenowe (w sąsiedztwie planu) pod nowe połączenia drogowe. Priorytetem jest ul. tzw. Nowa Abrahama, której realizacja pozwoli na odciążenie ul. Kołobrzeskiej. W ramach istniejącego pasa drogowego al. Grunwaldzkiej możliwe są również zmiany, które nie stanowią ustaleń planu, a wynikają z organizacji ruchu (np. wprowadzenie buspasów).

Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską 

Projekt planu został opracowany dla terenu rolniczego poprzecinanego kanałami odwadniającymi. Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie organizacji imprez plenerowych, przy czym funkcja rolnicza ma zostać zachowana jako wiodąca na tym obszarze. Jedyna zabudowa, która może powstać na podstawie ustaleń planu, to zabudowa zagrodowa (siedliskowa). Wprowadzone zapisy mają na celu zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego Żuław Gdańskich. Dostępność drogową do terenów objętych planem ma zapewniać ulica tzw. Nowa Turystyczna oraz ulice, które znajdują się poza granicami planu.

Zlot harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej

W dyskusji na temat projektu planu w rejonie między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską wzięły udział 4 osoby. Do sporządzenia planu przystąpiono z powodu gdańskich starań o organizację m.in. światowego zlotu skautów Jamboree 2023. W sierpniu 2017 r. zapadła jednak decyzja o wyborze innego miejsca na światowy zlot. Na Wyspie Sobieszewskiej odbędą się natomiast dwie mniejsze imprezy: Ogólnopolski Zlot Harcerzy 2018 oraz Europejskie Jamboree Skautowe 2020. W tym kontekście zebranych interesowała możliwość ograniczenia obszaru objętego planem. Projektanci wyjaśnili, że nie jest to możliwe, ponieważ czas trwania procedury związanej ze zmianami granic nie pozwoliłby na uchwalenie planu w odpowiednim terminie. Uczestnicy dyskusji pytali również o parametry dopuszczonej zabudowy zagrodowej; zwłaszcza o jej wysokość oraz rodzaj dachów. Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych ma wynosić 10 m, gospodarczych – 12 m. Dachy mają być strome o określonym kącie nachylenia. Te zapisy znajdują się w projekcie planu, a także w planie obowiązującym. Ustalone parametry zabudowy wynikają z charakteru krajobrazu żuławskiego, którego istotnym elementem są dachy strome. Mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej interesowały również plany związane z powstaniem drogi łączącej ulicę Turystyczną z Przegalińską. Termin jej realizacji nie jest jeszcze znany, natomiast wiadomo, że droga będzie publiczna (ogólnodostępna). Pytano również o jej uzbrojenie; projekt planu dopuszcza pełne uzbrojenie, kwestie realizacji zostaną rozstrzygnięte na kolejnym etapie. Podczas dyskusji była także omawiana kwestia rozdzielenia układu melioracyjnego Kanału Młynówka od kanalizacji deszczowej. 

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-alei-grunwaldzkiej-na-poludnie-od-alchemii, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/wyspa-sobieszewska-rejon-miedzy-kanalem-mlynowka-a-ulica-przegalinska oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.