16 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat planu Jasień – rejon Potoku Siedlickiego. W spotkaniu wzięło udział siedem osób. 

W  granicach planu Jasień – rejon Potoku Siedlickiego jedynym zagospodarowanym terenem jest Park im. ks. Bronisława Kabata wraz z zabudowaniami podworskimi. Pozostałe tereny stanowią nieużytki, częściowo podmokłe, pokryte murawami i krzewami, z niewielką liczbą drzew. Przez obszar przepływa okolony skarpami Potok Siedlicki. Celem sporządzenia planu jest m.in. ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami znajdującymi się po obu stronach Potoku Siedlickiego. Do sporządzenia planu przystąpiono również w celu utworzenia rezerwy terenu pod tzw. Park Stolema, zlokalizowany wzdłuż Potoku Siedlickiego oraz na terenach położonych na południe od niego (wraz z wykreowaniem głównych połączeń pieszych i pieszo-rowerowych), i umożliwienia utworzenia użytku ekologicznego Jasieńska Łąka. Zapisy zawarte w planie pozwolą także na realizację domu sąsiedzkiego, przedszkola oraz innych usług (np. oświaty, gastronomii, sportu) na terenie dotychczas przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. 

Zieleń i ścieżki nad potokiem

Podczas dyskusji na temat planu miejscowego w rejonie Potoku Siedlickiego najczęściej poruszano temat dotyczący przebiegu ciągów pieszych oraz ich możliwie minimalnej ingerencji w istniejącą zieleń. Zainteresowanie zebranych wzbudziły dwa ciągi wyznaczone wzdłuż potoku. Wskazywano, że realizacja obydwóch połączeń nie wydaje się konieczna, tym bardziej że prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością wycięcia drzew rosnących przy potoku. Projektanci wyjaśnili, że jako priorytetowe jest traktowane połączenie, które znajduje się po południowej stronie potoku. Jeśli nad wodą zostanie zbudowany mostek, realizacja drugiego ciągu nie będzie konieczna. Padły też pytania odnośnie zapisów dotyczących formy dachów czy wysokości zabudowy. Mieszkańcy, w obawie o pogorszenie walorów widokowych, chcieliby ograniczenia tej drugiej. Zdaniem autorów projektu, zabudowa o ustalonej w planie maksymalnej wysokości nie zmieni znacząco lokalnego krajobrazu. Natomiast jeśli chodzi o regulacje dotyczące dachów, to w planie znalazł się m.in. zapis ustalający jednolite dachy dla poszczególnych zespołów zabudowy, nie pozostawiono więc w tym zakresie dowolności. Mieszkańców interesowała również możliwość budowy szkoły na wskazanym w planie terenie, przy czym oczekiwania w tym zakresie wydają się być zróżnicowane. Część lokalnej społeczności jest zainteresowana realizacją placówki, inni natomiast protestują przeciwko budowie szkoły jako obiektu, który mógłby zakłócić spokój osób mieszkających w najbliższym sąsiedztwie. Dyskusja publiczna stała się też okazją do wyjaśnienia zmian w planie, które zostały wprowadzone w stosunku do jego poprzedniej wersji, po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska. Projektanci kolejno wyjaśniali poszczególne punkty, informując, które zmiany wprowadzono w wyniku uwzględnienia uwag mieszkańców, a które wynikały ze zmienionych wymogów prawnych i dotyczyły jedynie formy zapisu. 

Wyłożenie planu do 31 stycznia

Projekt planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-rejon-potoku-siedlickiego oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.