8 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej, Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej oraz Jasień rejon ulicy Źródlanej.  

Dyskusje publiczne nt. projektów planów w Jelitkowie dotyczyły obszarów o podobnym charakterze i przeznaczeniu. W ich obrębie znajdują się odcinki wydm i plaży. Zapisy zawarte w obydwóch projektach planów mają na celu umożliwienie realizacji obiektów zaplecza plażowego, na które mają składać się ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, natryski oraz przebieralnie. Zapisy te wprowadzają minimalne zmiany w strukturach funkcjonalnych obszarów. Ustalają nieprzekraczalne linie zabudowy sanitariatów, ciągi piesze określają jako przestrzenie publiczne, a w osi wejść na plażę zakazują przesłaniania widoku na morze. Wprowadzają też ochronę istniejącej zieleni i naturalnego ukształtowania oraz konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy. 

Zaplecza plażowe przy wydmach

W dyskusjach na temat projektów mpzp Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej oraz Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej wzięły udział 3 osoby. Pytania dotyczyły głównie lokalizacji sanitariatów – powodu ich umiejscowienia na styku plaży i wydm. Zebrani zostali poinformowani, że lokalizacja sanitariatów została wskazana przez Urząd Morski w Gdyni. Pytano również o powody nieplanowania obiektów na obszarze znajdującym się na południe od wejścia na plażę nr 60. – Od wejścia na plażę nr 60 w kierunku Brzeźna jest planowana renaturyzacja wydm, w związku z czym wstrzymano się z sytuowaniem obiektów w tym rejonie. Realizacja sanitariatów jest możliwa przy wejściach na plażę nr:  60, 63, 75 i 78 – wyjaśniała projektantka Dobrosława Jakubowska. Podczas dyskusji pojawiła się też propozycja umieszczenia  przenośnych toalet zamiast budowy trwałych obiektów. Zdaniem projektantów, dla zachowania ładu przestrzennego właściwsza jest inwestycja w budynki, które harmonijnie wpiszą się w krajobraz. Podobne stanowisko wyraził przedstawiciel Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, podkreślając, że powstanie zaplecza sanitarnego w wymienionych lokalizacjach stanowi korzystne rozwiązanie.  

Jasień rejon ulicy Źródlanej   

Obszar, którego dotyczy opracowanie, w większości zajmują ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Na terenie objętym projektem planu brakuje podstawowego układu komunikacyjnego. Na większości obszaru nie ma też obowiązującego planu miejscowego, który mógłby zabezpieczyć rezerwy pod drogi publiczne. Kolejne budynki powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Taki rozwój sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację prawidłowego układu drogowego i skutkować chaotycznym zagospodarowaniem przestrzennym. W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych może powstać zabudowa wielorodzinna. W miarę zwiększania dystansu od lokalnych centrów usługowych, intensywność i wysokość zabudowy będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu – od domów wielorodzinnych z czterema mieszkaniami po budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Źródlanej. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono na park. W projekcie planu miejscowego wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główne połączenie pieszo-rowerowe będzie wiodło od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku i będzie stanowić bezpieczną drogę dzieci do szkoły. 

Jasień w perspektywie 2045 r.

W dyskusji nt. mpzp Jasień rejon ulicy Źródlanej wzięło udział 10 osób. Tematy, które interesowały zebranych, dotyczyły między innymi układu transportowego. Pytano o możliwość utworzenia linii tramwajowej lub buspasa w planowanej ulicy Stężyckiej. Projektanci potwierdzili, że będzie to możliwe. Mieszkańców Jasienia interesował układ drogowy, który został przedstawiony w planie. Dowiedzieli się, że rozwiązania drogowe zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić obsługę terenów inwestycyjnych. Ponadto o realizacji wszystkich zaplanowanych ulic oraz zabudowy trzeba myśleć w dłuższej perspektywie, za horyzont czasowy obierając rok 2045. Kolejnym tematem, którego dotyczyły pytania, były połączenia piesze. – Ciągi piesze zostały ustalone jako obligatoryjne, a zatem będą musiały zostać zrealizowane, niewielkie korekty mogą dotyczyć jedynie ich przebiegu. Ciągi piesze stanowią cele publiczne, co więc za tym idzie, na wniosek właścicieli gruntów, na których zostały wyznaczone, mogą zostać wykupione przez gminę – wyjaśniał projektant Tomasz Lewandowski.

Zebrani pytali również o to, czy tzw. Bagno Jasieńskie jest objęte ochroną. Teren ten został wyłączony z zabudowy i wskazany do objęcia ochroną prawną. Dopytywano także o losy południowej linii wysokiego napięcia. Zebrani dowiedzieli się, że linia ta jest przewidziana do likwidacji po 2022 r., ale o szczegółowe plany należy pytać przedstawicieli Energi. Pojawiły się też głosy za umożliwieniem budowy w pobliżu parku domów wielorodzinnych. – Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar ten jest przeznaczony pod zabudowę ekstensywną. Jest to również zgodne z rekomendacjami panelu obywatelskiego, który wskazał na konieczność zachowania na tzw. górnym tarasie więcej terenów zieleni – tłumaczyła Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG. Mieszkańcy pytali również o ustaloną wysokość udziału powierzchni biologicznie czynnej. Większość obszaru jest objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie i stąd wynika wielkość tej powierzchni. Uczestnicy dyskusji pytali o powody włączenia do opracowania części obszaru, który jest już objęty planem miejscowym. Dowiedzieli się, że zapisy planów miejscowych bywają wielokrotnie uaktualniane, więc sytuacja, w której zmiana dotyczy również części terenu objętego planem, nie jest wyjątkowa. 

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jelitkowo-wejscie-na-plaze-nr-60-w-rejonie-jantarowej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jelitkowo-wejscia-na-plaze-nr-75-76-77-i-78-na-przedluzeniu-ulicy-jantarowej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-rejon-ulicy-zrodlanej oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.