20 grudnia w siedzibie Biura Rozwoju Gdańsku odbyła się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej. W dyskusji wzięły udział cztery osoby.

Projekt planu obejmuje teren, który obecnie jest częściowo zagospodarowany. Na niektórych działkach prywatnych znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i bliźniacza. Od strony ul. Wielkopolskiej jest zlokalizowany obiekt wielorodzinny z punktem usługowym na parterze, a od strony ul. Niepołomickiej – przedszkole. Projekt częściowo dotyczy terenu objętego ochroną konserwatorską dawnej zabudowy wsi Łostowice. Celem sporządzenia planu jest korekta parametrów zabudowy, zasad i warunków zagospodarowania dla terenu objętego ochroną konserwatorską, związana z pozytywną opinią Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie możliwości niewielkiego zwiększenia intensywności zabudowy. W planie ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Określono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry i warunki, które pozwolą na realizację jedno- i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wprowadzono wymóg stosowania dachów stromych, dzięki czemu nowa zabudowa będzie nawiązywać do obiektów istniejących w sąsiedztwie. Ze względu na istniejące rozproszenie i formę okolicznych zabudowań ograniczono maksymalną powierzchnię zabudowy jednego obiektu w zabudowie wielorodzinnej oraz ustalono minimalne odległości między budynkami wielorodzinnymi.

Podczas dyskusji publicznej dokładnie omówiono powiązania piesze, w tym ciąg pieszy łączący ul. Niepołomicką z ul. Wielkopolską. Zapewnienie odpowiednich połączeń jest niezbędne dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania nowych osiedli i wygodnego ich skomunikowania ze szkołą, przedszkolem i terenami rekreacyjnymi wokół zbiornika retencyjnego. Uczestnicy dyskusji pytali również o szczegóły techniczne dotyczące konkretnych rozwiązań, w tym wpływu kondygnacji podziemnych na maksymalną powierzchnię rzutu pojedynczego budynku. Projektanci wyjaśnili, że nie ma takiego wpływu, gdyż limitowanie tej powierzchni ma na celu zapewnienie odpowiedniej skali zabudowy i nie dotyczy części podziemnych, gdzie mogą powstać np. hale garażowe. Zebranych interesowała także lokalizacja wjazdu na teren po północnej stronie obszaru objętego planem. Będzie to możliwe poprzez jeden wjazd od strony ulicy Niepołomickiej.

Wyłożenie planu do 29 grudnia

Projekt planu jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/lostowice-centrum-w-rejonie-ulicy-niepolomickiej oraz bip.brg.gda.pl. W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej.

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 12 stycznia 2018 r. Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.