12 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie AWFiS. W dyskusji wzięło udział dziewięć osób.

Granice planu w głównej mierze obejmują obszar należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych w rejonie AWFiS. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic publicznych łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego. W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z atrakcyjnego terenu parkowego położonego w granicach uczelni. W projekcie planu na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Zmiany umożliwią sprzedaż przez AWFiS części jej terenów, co zapewni lepsze warunki funkcjonowania uczelni. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zarazem pozwoli na uzupełnienie struktur miejskich, maksymalne wykorzystanie walorów ekonomicznych terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie alei Grunwaldzkiej i ich ożywienie, co pozostaje w zgodzie z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz). Ponadto w planie przewidziano objęcie ochroną wyróżniającego się drzewostanu i terenów zadrzewionych, co przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych na tym obszarze.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 września 2017 r. Do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęło 16 pism z uwagami kwestionującymi jego ustalenia. W zmienionym projekcie uwzględniono uwagi dotyczące wydzielenia ciągu pieszego w północnej części obszaru oraz ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w północno-zachodnim narożniku terenu 009-M/U32. 

Uczestników dyskusji interesowały m.in. zmiany, jakie w planie miejscowym zostały wprowadzone w porównaniu do jego pierwszej wersji. W rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Czyżewskiego 32 została ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 metrów od granicy planu miejscowego. – Nie zmienił się natomiast przebieg obligatoryjnego ciągu pieszego, który istniał w pierwszej wersji projektu planu. Zmianie uległ jedynie sposób jego ustalenia. Ciąg ten był określony symbolem, obecnie jest wydzielonym terenem – wyjaśniał Tomasz Sojak, projektant z Zespołu Urbanistycznego Oliwa. Ponadto, tak jak to było ustalone w pierwszej wersji planu miejscowego, przez teren należący do AWFiS wytyczono dwa ogólnodostępne ciągi piesze. Tereny zieleni wewnątrz obszaru AWFiS w przyszłości mają być udostępnione mieszkańcom i stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku. Przy okazji wyjaśniono, że grunty należące do AWFiS przed ich przejęciem przez uczelnię nie stanowiły własności gminnej, lecz były własnością Skarbu Państwa.

W projekcie mpzp nastąpiła korekta formy zapisu dot. wysokości zabudowy bez zmiany ustalonych wcześniej parametrów, co wynikało z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody pomorskiego dotyczącego innego planu miejscowego. Projektanci odnieśli się również do zarzutów, jakoby w wyłożonym projekcie planu wprowadzono dodatkowo możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej na terenie usługowym przy ul. Nadwodnej (na terenie dawnej szkoły sportowej) oraz parkingów wielopoziomowych na terenie mieszkaniowo-usługowym w sąsiedztwie budynku przy Czyżewskiego 32. W projekcie planu na terenach usługowych jest możliwa jedynie lokalizacja mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie zabudowy mieszkaniowej. Natomiast możliwość lokalizacji parkingów wielopoziomowych jest standardowo dopuszczona na terenach usługowych oraz mieszkaniowo-usługowych. Projekt planu po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu nic nie zmienił w tym zakresie w porównaniu z pierwszym wyłożeniem. 

Mieszkańcy budynku przy ul. Czyżewskiego 32 podczas dyskusji powtarzali też wcześniejsze postulaty dotyczące obniżenia wysokości sąsiedniej zabudowy oraz wprowadzenia wymogu stosowania dachów stromych. Uczestnicy dyskusji dopytywali o wpływ planowanej pierzei przy al. Grunwaldzkiej na wzrost uciążliwości akustycznej dla mieszkańców zabudowy po przeciwnej stronie (odbicia). Wyjaśniono, że obawy te nie są zasadne.

Wyłożenie planu do 29 grudnia
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-akademii-wychowania-fizycznego-i-sportu oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 12 stycznia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.