14 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś. W dyskusji wzięło udział 10 osób.

Na terenie objętym projektem planu znajduje się budynek biurowy (dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego) oraz niewielkie obiekty gospodarcze i garaże. Celem sporządzenia planu jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych na Dolnym Mieście. Ma temu służyć weryfikacja ustaleń planistycznych. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenu na cele mieszkaniowo-usługowe (przede wszystkim biurowe). Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ul. Łąkowej. W projekcie planu szczegółowo ustalono obowiązujące linie zabudowy. Ustalono też oś kompozycyjną łączącą ul. Łąkową z Redutą Dzik, którą zaproponowano podkreślić szpalerem drzew. Od strony ul. Łąkowej określono wymogi dla pierzei eksponowanych (m.in. wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi oraz zastosowanie przeszkleń i oświetlonych witryn na parterze). Pomiędzy ul. Łąkową a terenami rekreacyjnymi nad Opływem Motławy ustalono obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny. Cały teren objęty projektem planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W związku z tym do jego ustaleń wprowadzono liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

Historyczne szczerby do uzupełnienia
W projekcie planu zmodyfikowano parametry zabudowy – umożliwiono realizację budynków wyższych o jedną kondygnację, ale przy zachowaniu dotychczasowej intensywności zabudowy. Zmianą istotną z punktu widzenia inwestora jest ustalenie od strony bastionów maksymalnie nieprzekraczalnej linii zabudowy zamiast obowiązującej. Wcześniejsze ustalenia ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową uniemożliwiały realizację pierzei, obecnie będzie można postawić budynki w głębi nieruchomości. Podczas dyskusji publicznej padły pytania na temat wpływu zawartych w planie zmian na stan środowiska, zwłaszcza na poziom hałasu. Teren objęty planem jest już zainwestowany, posiada wykształcony układ drogowy, a zamierzenia inwestycyjne dotyczą jedynie uzupełnienia zabudowy, nie ma więc zagrożenia związanego z pogorszeniem stanu środowiska. Dopytywano również o zwiększoną maksymalną wysokość zabudowy w głębi terenu i jej wpływ na krajobraz Dolnego Miasta oraz o rodzaj dachów ustalonych dla nowej zabudowy. Dla terenu całego miasta został opracowany model 3D, dzięki któremu projektanci mogli przeanalizować wpływ planowanych budynków na przestrzeń dzielnicy.

Uczestników wtorkowej dyskusji publicznej interesował dokładny przebieg planowanego ciągu pieszo-jezdnego. Pytano o jego szerokość, a także nawierzchnię. – Zależy nam, aby przy realizacji drogi wykorzystano istniejący na fragmentach historyczny bruk. Staramy się zabezpieczyć to zapisami planu – wyjaśniała Dorota Korzeniowska, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Śródmieście. Ciąg może być też uzupełniony zielenią, jeśli jego szerokość na to pozwoli. Zebrani dopytywali o odtworzenie dawnej drogi fortecznej, która ma zostać połączona z tymże ciągiem. To istotne dla mieszkańców rozwiązanie, które ma usprawnić komunikację w tej części miasta. Droga jest już ustalona, ale obejmuje ją inny plan miejscowy. Mieszkańcy pytali również o przeznaczenie działki gminnej zlokalizowanej przy ul. Królikarnia. - W tym miejscu zostanie uzupełniona zabudowa, mają powstać nowe kamienice, dopuszczono tutaj również prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej – wyjaśniała projektantka Dorota Korzeniowska. Kolejnym zagadnieniem, które poruszono podczas dyskusji, były parkingi. Dla tego rejonu zostały ustalone maksymalne wskaźniki parkingowe jak dla strefy B w obowiązującym studium. Jest to strefa ograniczonego parkowania. Pod obiektami biurowymi mogą powstać parkingi podziemne. Mieszkańcy pytali również o losy tymczasowego parkingu, który znajduje się poza obszarem objętym planem.

Wyłożenie planów do 30 listopada
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 listopada. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/dolne-miasto-rejon-ulicy-lakowej-i-bastionu-mis oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.