12 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Jasienia rejon ulicy Nowej Leszczynowej.

Projekt planu, o powierzchni około 33,3 ha, sporządzono celem zabezpieczenia rezerwy terenowej pod kontynuację projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Leszczynowej stanowiącej połączenie ulicy Kartuskiej z tzw. Nową Stężycką. Część projektowanej drogi przebiega przez teren należący do osoby prywatnej. Na dyskusję publiczną przyszedł Radny Dzielnicy Jasień, jednocześnie reprezentant właściciela gruntu. Zainteresowany był głównie terminem uchwalenia planu.
Dodatkowo na terenach gminnych położonych w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem, zostanie zmieniona funkcja usługowa na mieszkaniowo-usługową. Z kolei włączenie do planu terenu przewidzianego pod szkołę, pozwoli zmniejszyć wymaganą minimalną powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwi w przyszłości realizację na tym terenie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.

Warto zaznaczyć, że obszar objęty granicami planu stanowi część struktury głównie mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi - w intensywnie zagospodarowywanej południowej części dzielnicy Jasień. Nowa zabudowa i zagospodarowanie terenu, które mogą powstać dzięki ustaleniom procedowanego planu uzupełnią i wzbogacą strukturę oraz program funkcjonalny dzielnicy, a zaplanowana szkoła zapewni dostęp do podstawowej edukacji.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.