27 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie AWFiS. W dyskusji wzięło udział 17 osób.

Granice planu w głównej mierze obejmują teren należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do obszarów inwestycyjnych w rejonie AWFiS. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic publicznych łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego. Uzupełnienie układu komunikacyjnego poprawi dostępność pieszą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz do przystanku SKM Żabianka. W projekcie planu na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Zmiany umożliwią sprzedaż przez AWFiS części terenów, co zapewni lepsze warunki funkcjonowania uczelni. W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z atrakcyjnego terenu parkowego położonego w granicach uczelni.

Być albo nie być uczelni
W dyskusji wzięli udział m.in. mieszkańcy, przedstawiciele władz AWFiS, radni miejscy i dzielnicowi. Tematem, który wywołał najwięcej pytań, były planowane zmiany w układzie transportowym. Mieszkańcy upewniali się, czy zostanie zachowany istniejący ciąg pieszy. Uzyskali zapewnienie, że ciąg jest obligatoryjny, a jego szerokość ma wynosić co najmniej 5 m. Część  lokalnej społeczności postulowała o ponowne przeanalizowanie przebiegu planowanej ulicy tzw. Nowej Górskiego. Padły głosy wskazujące, że kolejne skrzyżowanie w tym rejonie jest niepotrzebne, może stwarzać zagrożenie i generować wypadki, a nowa ulica będzie wiecznie zakorkowana. – Na tym obszarze (pomiędzy ul. Czyżewskiego a al. Grunwaldzką) dotychczas nie było połączeń poprzecznych poza pieszymi. Musimy zapewnić obsługę komunikacyjną terenu inwestycyjnego. Układ komunikacyjny, w tym ulica Nowa Górskiego, został zaplanowany w taki sposób, aby sprostać przyszłym rozstrzygnięciom przestrzennym. A rozpatrywane są różne scenariusze. Jeśli powstanie tunel pod Pachołkiem, ulica Czyżewskiego może zostać odcięta od skrzyżowania alei Grunwaldzkiej z Drogą Zieloną i wówczas przedstawiony w planie układ transportowy okaże się niezbędny. Realizacja docelowego układu to kwestia następnych 15-20 lat i dla takiej perspektywy musimy planować – wyjaśniała Karolina Rospęk-Aszyk, Kierownik Zespołu Transportu BRG.

W dyskusji głos zabrał Olgierd Bojke, Kanclerz AWFiS, który przedstawił sytuację ekonomiczną uczelni i zdecydowanie poparł obecnie procedowany plan miejscowy. Proponowane w projekcie planu zmiany urbanistyczne są zgodne ze strategią rozwoju uczelni. Dwie działki należące do AWFiS już zostały zbyte firmie prywatnej, obecnie trwa procedura przetargowa na kolejny teren. Uczelnia w porozumieniu z Radą Dzielnicy Oliwa planuje udostepnienie w większym stopniu swojego terenu dla mieszkańców. Proponowane w projekcie planu publiczne ciągi piesze i ochrona zieleni parkowej są zgodne z tymi zamierzeniami, prowadzącymi do powstania ogólnodostępnej atrakcyjnej strefy wypoczynku na terenie AWFiS. Dla uczelni istotne jest, aby zbywane tereny w przyszłości były ogólnodostępne, został zachowany istniejący ciąg pieszy i pas zieleni, powstały atrakcyjne strefy wypoczynku, wyciszone poprzez zaplanowanie zabudowy usługowej wzdłuż alei Grunwaldzkiej.

Architektura wysokiej jakości
Podczas dyskusji pytano o wskazaną w planie dominantę kompozycyjną. – Jej lokalizacja została wybrana w taki sposób, aby podkreślić ważne kompozycyjnie miejsce w rejonie głównego wjazdu do uczelni. Wysoki na 40 m obiekt, który może powstać w tym miejscu, nie przerwie istniejących dojść, podkreśli natomiast miejski charakter zabudowy ulicy Grunwaldzkiej – mówił Tomasz Sojak, projektant z Zespołu Urbanistycznego Oliwa BRG. Planowana wysokość zabudowań wzdłuż alei Grunwaldzkiej ma na celu stworzenie pierzei miejskiej i została zaakceptowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie dyskusji padło także pytanie o brak ustalenia pierzei eksponowanych od strony skweru, który zapewnia otwarcie widokowe. Projektanci wyjaśnili, że nie ma potrzeby umieszczania takiego zapisu, gdyż z samego faktu dopuszczenia w tym miejscu dominanty kompozycyjnej wynika konieczność realizacji architektury wysokiej jakości.

Nowi mieszkańcy, nowe parkingi
Na całym obszarze objętym planem miejscowym może powstać nawet do 1 tys. nowych mieszkań. Lokalną społeczność w związku z tym interesuje liczba miejsc parkingowych, które powstaną przy budynkach. Projektanci wyjaśnili, że każdy inwestor ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej ich liczby zgodnie z minimalnym wskaźnikiem ustalonym w projekcie planu. Mieszkańcy dopytywali także o to, do jakiej szkoły będą uczęszczać dzieci nowych lokatorów. W planie nie przewidziano rezerwy terenu pod szkołę publiczną, ponieważ dwie szkoły znajdują się stosunkowo niedaleko, na terenie Żabianki. Wydział Rozwoju Społecznego UMG nie wskazywał potrzeby realizacji szkoły publicznej na terenie objętym planem.  Mieszkańcy ponadto obawiają się, że nowe zabudowania spowodują zacienienie ich mieszkań. - To niemożliwe. Tego rodzaju problemy są rozwiązywane na etapie powstawania projektów budowlanych konkretnych budynków na podstawie obowiązującego prawa budowlanego – wyjaśniali projektanci. W trakcie dyskusji padły również pytania o bezpieczeństwo powodziowe terenu. Uczestnicy spotkania uzyskali zapewnienie, że cały obszar znajduje się w zlewni Potoku Oliwskiego, którego przepustowość zapewnia bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia deszczów stuletnich.

Wyłożenie planu do 29 września
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 września 2017 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-akademii-wychowania-fizycznego-i-sportu oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 października 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.