21 września w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon al. Zwycięstwa i ul. Konarskiego. W dyskusji wzięły udział dwie osoby.

Plan dotyczy obszaru, na którym dominuje zabudowa willowa o przeważającej funkcji usługowej. W północno-zachodniej części znajduje się działka, która obecnie pozostaje niezabudowana. Wprowadzone w projekcie zmiany pozwolą na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na tym terenie, co jest zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. W opracowaniu skorygowano granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie: nieznacznie zmniejszono wielkość powierzchni biologicznie czynnej i zwiększono dopuszczalną powierzchnię zabudowy (zgodnie z założeniami kształtowania zabudowy usługowej zlokalizowanej w Centralnym Paśmie Usługowym). Nowe zapisy umożliwią realizację wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego budowy garażu z budynkiem gospodarczym. Pozwolą też na zagospodarowanie działki prywatnej, gdzie będzie mogła powstać zabudowa usługowa nawiązująca charakterem do sąsiednich historycznych budynków w typie willowym. W trakcie procedowania planu uwzględniono postulat właściciela nieruchomości dotyczący zwiększenia intensywności zabudowy, co umożliwi np. realizację garażu podziemnego.

Powierzchnia biologicznie czynna, miejsca parkingowe
Podczas dyskusji poruszono temat charakteru zabudowy usługowej, powierzchni biologicznie czynnej oraz miejsc postojowych. Uczestnicy dyskusji – użytkownicy działki sąsiadującej z terenem niezabudowanym – dopytywali o charakter obiektu, który może powstać w ich sąsiedztwie. – Na tym terenie może powstać zabudowa usługowa, z wyłączeniem salonów i myjni samochodowych, hurtowni i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Poza usługami dopuszczono również realizację budynku zamieszkania zbiorowego (czyli np. hotelu) oraz mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – wyjaśniała Małgorzata Szypcio, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz Biura Rozwoju Gdańska.

Uczestników dyskusji interesowała również powierzchnia biologicznie czynna – czy można ją zrealizować na dachu obiektu lub w postaci „zielonych” miejsc postojowych.

Przedstawicielki BRG wyjaśniły, iż zapisy planu dla nowej zabudowy ustalają stromy kształt dachu, o nachyleniu od 40 do 50 stopni, więc realizacja dachu płaskiego i pokrytego zielenią nie jest realna. Można natomiast zrealizować tzw. „zielone” miejsca postojowe, zaliczając je odpowiednio do bilansu powierzchni biologicznie czynnej na działce.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas dyskusji były miejsca parkingowe dla terenu nowej zabudowy. – Obszar objęty planem znajduje się w strefie B (obszar intensywnej zabudowy, śródmiejska strefa ograniczonego parkowania). Obowiązują tu maksymalne (a nie minimalne) wskaźniki miejsc parkingowych, określone w zależności od rodzaju funkcji. Np. dla biur - obiektów do 200 m2 pow. użytkowej – trzeba przyjąć maksymalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. Należy dodać, iż obszar planu jest bardzo dobrze obsłużony komunikacją publiczną - dodała projektantka.

Wyłożenie planu do 29 września
Projekt planu wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko od 1 do 29 września 2017 r. jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/wrzeszcz-gorny-rejon-alei-zwyciestwa-i-ulicy-konarskiego oraz na bip.brg.gda.pl.

Uwagi – do 14 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin wnoszenia uwag mija 14 października 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozpatrzenie uwag w ciągu 21 dni
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.