6 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ul. Źródlanej. W dyskusji wzięło udział dwanaście osób.

Większość uczestników stanowili właściciele gruntów, które zostały objęte projektem planu miejscowego. Zebrani byli zainteresowani przede wszystkim kwestiami związanymi z możliwością przyszłego zagospodarowania ich działek. Uczestnicy dyskusji postulowali zintensyfikowanie zabudowy na części omawianego terenu. Byli też zainteresowani ograniczeniem zasięgu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, co miałoby skutkować zwiększeniem wartości ich działek. Dopytywali również o sposób określenia w projekcie dominant (zalecane vs obowiązkowe). Zebrani byli zainteresowani udzieleniem gwarancji Miasta na powstanie dróg publicznych. Pewne kontrowersje budził również sposób wytyczenia ciągów pieszych przebiegających przez tereny prywatne. Kolejnym zagadnieniem, któremu poświęcono uwagę podczas dyskusji publicznej, było bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – sposób odprowadzania deszczówki oraz jej retencjonowanie między innymi poprzez zachowanie stawu na gruntach prywatnych. Podczas dyskusji poruszono także kwestie pozaplanistyczne – w tym m.in. budowę chodników czy progów spowalniających ruch na ulicy Źródlanej.

Zamiast ugorów – domy mieszkalne i park
W projekcie planu większość terenu została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z zawartymi w opracowaniu zapisami, w odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych mogą powstać budynki wielorodzinne. - Im dalej od lokalnych centrów usługowych, tym intensywność i wysokość zabudowy będą zmniejszane. Powstaną domy wielorodzinne, następnie budynki z czterema mieszkaniami, a w rejonie ulicy Źródlanej – domy jednorodzinne – wyjaśnia Tomasz Lewandowski, projektant z Zespołu Urbanistycznego Południe Biura Rozwoju Gdańska. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono pod dwuhektarowy park. Wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wytyczono ciągi pieszo-rowerowe, które połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główna ścieżka pieszo-rowerowa będzie wiodła od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku. – Koncepcja planu wpisuje się w politykę przestrzenną Gdańska, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którą dla dzielnicy Południe oparto na strefowaniu zabudowy mieszkalnej i zróżnicowaniu standardów zamieszkiwania oraz innych parametrów zabudowy w zależności od lokalizacji względem dzielnicowych ośrodków usługowych i głównych arterii komunikacyjnych – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. – W Studium przewiduje się również gniazda zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej, ekstensywnej na dużych działkach o bardzo wysokim standardzie. Celem jest stworzenie konkurencyjnej oferty zabudowy mieszkaniowej w stosunku do gmin sąsiednich, a tym samym zahamowanie odpływu mieszkańców z Gdańska.

Wyłożenie planu do 29 września
Projekt planu wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko od 1 do 29 września 2017 r. jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-rejon-ulicy-zrodlanej oraz na bip.brg.gda.pl.

Czas na zgłaszanie uwag – do 14 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin wnoszenia uwag mija 14 października 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozpatrzenie uwag w ciągu 21 dni
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.