30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ulica Wita Stwosza 77. W spotkaniu wzięło udział dziesięć osób.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ulica Wita Stwosza 77 w większości obejmuje obszar niezagospodarowany, na którym znajdują się pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Nowy plan ustala podział obszaru na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości 21 m – 6 kondygnacji). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec, a w północno-wschodniej zaplanowano teren, na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu. Po stronie północno-zachodniej zarezerwowano pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.

PKM Strzyża
Przedstawiciele Rady Dzielnicy Strzyża, którzy wzięli udział w dyskusji publicznej, byli zainteresowani m.in. sposobem rozpatrzenia wniosków złożonych na etapie opiniowania projektu planu miejscowego. Spośród przedłożonych postulatów jeden został uwzględniony – w planie miejscowym zawarto zapis na temat miejskich, ogólnodostępnych ciągów pieszych. Nie przewidziano natomiast zwiększenia liczby miejsc parkingowych ustalonych w projekcie planu (czyli na poziomie jedno miejsce parkingowe przypadające na jedno mieszkanie). To temat, który wyjątkowo interesuje mieszkańców dzielnicy Strzyża. – Teren, o którym mowa, znajduje się w Centralnym Paśmie Usługowym. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, czyli w dokumencie nadrzędnym wobec planów miejscowych, nie ma przesłanek dla zwiększenia liczby miejsc parkingowych na tak dobrze skomunikowanym terenie. Dążymy natomiast do rozbudowy sieci komunikacji miejskiej, elementem której jest funkcjonujący już w pobliżu przystanek PKM Strzyża czy przystanki tramwajowe – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Eksponowane elewacje nowej zabudowy
Mieszkańcy wysuwali także postulaty odnośnie weryfikacji parametrów przyszłej zabudowy mieszkaniowej, która ma powstać w ich sąsiedztwie. Chodziło m.in. o obniżenie wysokości budynków, zwiększenie odległości pomiędzy nimi, a także o doprecyzowanie rodzaju dachów. Mieszkańcy wskazywali na charakter sąsiedniej zabudowy. W okolicy dominują dachy skośne, tymczasem w projekcie planu miejscowego pozostawiono w tej kwestii dowolność. Uczestnicy dyskusji dopytywali także o to, w jaki sposób zostaną wykończone nowe budynki. – W projekcie planu miejscowego pierzeje od strony ulicy Wita Stwosza oraz ulicy dojazdowej zostały wskazane jako eksponowane, czyli będą musiały zostać wykończone materiałami szlachetnymi oraz będą musiały posiadać maksymalną liczbę przeszkleń i witryn w kondygnacji parteru – wyjaśniał projektant Jarosław Wincek z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz Biura Rozwoju Gdańska.

Mieszkańcy pytali również o dostępność komunikacyjną terenów zieleni od strony ulicy Grunwaldzkiej poprzez teren stadionu GOS. Takie rozwiązanie nie ma uzasadnienia funkcjonalno-przestrzennego i nie zostało przewidziane w projekcie planu. Ponadto uwagę zwróciły zaproponowane rozwiązania drogowe, w szczególności projektowana ulica dojazdowa, która obsłuży teren usługowo-mieszkaniowy, a w przyszłości będzie stanowić także część węzła komunikacyjnego, na którym może powstać pętla autobusowa.

Udostępnienie do 31 sierpnia
Projekt planu Strzyża – ulica Wita Stwosza 77 z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko od 1 do 31 sierpnia 2017 r. jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/strzyza-ul-wita-stwosza-77 oraz na bip.brg.gda.pl.

Czas na zgłaszanie uwag – do 14 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin wnoszenia uwag mija 14 września 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozpatrzenie uwag w ciągu 21 dni
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.