9 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie dyskusji mieszkańcy wskazali, że w ich najbliższym sąsiedztwie występuje szlak okresowej migracji żab z terenów zielonych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do stawu znajdującego się w okolicy skrzyżowania ulicy Norblina i Michałowskiego. Fakt ten od lat jednoczy lokalną społeczność, która aktywnie działa na rzecz ich bezpieczeństwa, m.in. wyłapując i przenosząc je na drugą stronę jezdni (warto podkreślić, że Gdańsk od lat chroni żaby w naszym mieście – szczegóły tutaj: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jak-co-roku-pomagamy-gdanskim-zabom,a,51021). Z inicjatywy mieszkańców, na szlaku migracji postawiono również znaki drogowe informujące kierowców o płazach na drodze. Chcąc uszanować społeczne zaangażowanie, jak również naturalne zachowanie żab, projektanci zaproponowali odpowiedni zapis w karcie terenu. Z kolei obecny na dyskusji właściciel prywatnej działki, przez którą głównie przebiega szlak migracji, zobowiązał się do zrealizowania bezpiecznego przepustu przez swój teren. Poza tym przedyskutowano kwestię obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i parametry urbanistyczne związane z planowaną zabudową.

Co zawiera projekt planu?
Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór o powierzchni ok. 0,52 ha, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków warzywnych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej na terenach położonych w obrębie zabudowy miejskiej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która została przyjęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, w celu jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej.
Przyjęte w planie ustalenia odnośnie przeznaczenia i parametrów urbanistycznych poprzedzone zostały analizami funkcjonalno-przestrzennymi i komunikacyjnymi. Obszar objęty granicami planu ma bardzo dobrą dostępność do publicznego transportu zbiorowego – poprzez system autobusów miejskich, tramwajów oraz Pomorską Kolej Metropolitalną (przystanek PKM Strzyża i przystanki tramwajowe znajdują się w odległości ok. 800 m od obszaru planu).

Na obszarze planu ustalono szereg rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Planowana zabudowa mieszkaniowa zyska połączenie drogowe z istniejącą miejską siecią drogową poprzez planowaną ulicę dojazdową i drogę wewnętrzną - projekt planu ustala ich budowę w formie jednoprzestrzennej strefy pieszo-jezdnej. Zapewniono również zachowanie i możliwość przebudowy istniejącego przejścia publicznego do TPK. Ze względu na ukształtowanie terenu (duża różnica poziomów) nie ma możliwości realizacji drogi rowerowej w ciągu terenów 004-KD80 i 006-KX lecz projekt planu dopuszcza realizację udogodnień dla rowerzystów w postaci miejsc postojowych dla rowerów.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.