5 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O terminie, miejscu i czasie dyskusji publicznej, Biuro Rozwoju Gdańska poinformowało wykorzystując różne źródła: obwieszczenie  Prezydenta Miasta umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Gazecie Wyborczej, na stronie www.brg.gda.pl oraz na Facebooku. Pomimo publikacji informacji w kilku środkach masowego przekazu, poza projektantami, na spotkanie nikt nie przybył. Z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko, można się jeszcze zapoznać w siedzibie BRG do 2 czerwca 2016 roku, natomiast na stronie internetowej projekt dostępny jest o miesiąc dłużej.

Czego dotyczy projekt planu dla Klukowa?

Obszar objęty granicami planu, o powierzchni około 36 ha, położony jest w Klukowie-Rębiechowie. Celem sporządzenia  jest zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych. Umożliwiono także realizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.