4 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM.

Obszar planu, o powierzchni około 55 ha, położony jest na wschód od Obwodnicy Trójmiasta oraz po południowej stronie trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i przystanku PKM Kiełpinek. Celem jest weryfikacja planowanego układu drogowego oraz powiązań pieszych w rejonie przystanku PKM Kiełpinek (zlokalizowanego poza granicami planu), wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad Obwodnicą Trójmiasta do przystanku PKM Kiełpinek, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Kiełpinek.

Obszar objęty granicami planu stanowi część istniejącej struktury, w głównej mierze mieszkaniowej i usługowej Kiełpinka. Nowa zabudowa, która może powstać dzięki ustaleniom projektu planu, nie tylko uzupełni strukturę i program funkcjonalny analizowanego obszaru, ale także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tego rejonu m.in. poprzez lokalizację ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną, służącego mieszkańcom okolicznych osiedli. To właśnie takie tereny ciekawie i atrakcyjnie zagospodarowane, powinny stanowić nieodłączny element osiedli, integrujący i przyciągający mieszkańców. Plan zawiera także zapisy realizujące politykę miasta w zakresie estetyki oraz lokalizowania szyldów i nośników reklam. Ponadto w celu zapewnienia odpowiednich standardów zamieszkiwania dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustalono konieczność realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.

Głosy w dyskusji

Na dyskusję publiczną przyszedł mieszkaniec sąsiedniego osiedla Kokoszek, który zainteresowany był głównie terminem realizacji planowanego ciągu pieszo-rowerowego, prowadzącego od kładki nad obwodnicą Trójmiasta, poprzez ulicę Szczęśliwą, do przystanku PKM Kiełpinek. Nowy ciąg znacznie skróci i ułatwi dostęp do wyżej wspomnianego przystanku. Projektanci Biura Rozwoju Gdańska wytłumaczyli jednak, że projekt planu nie ustala terminu realizacji inwestycji. Zaprezentowane rozwiązania, w szczególności ustalony ciąg pieszo-rowerowy, zyskały aprobatę uczestnika dyskusji publicznej.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.