We wtorek 11 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej. Na spotkanie przybyły trzy osoby.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odtworzenia budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego w Zespole Sierocińca, co jest związane z rozpoczęciem przygotowań do realizacji inwestycji pod nazwą „Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki”. Kompleks, o którym mowa, jest położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta Gdańska. Jako zabytki są także wpisane indywidualnie dwa budynki sierocińca. Wymienione obiekty stanowią rzadki i interesujący przykład architektury osiemnastowiecznego zakładu opiekuńczego. Istniejące zabudowania przetrwały wojnę w niezmienionym stanie, w 1945 roku zniszczeniu uległa natomiast szkoła oraz pawilon ogrodowy – budynki, których odtworzenie obecnie się planuje.

Dom Grassa/Chodowieckiego
W dawnym Zespole Sierocińca ma powstać międzynarodowe interdyscyplinarne centrum kultury, w którym będą organizowane wydarzenia nawiązujące do postaci Güntera Grassa i Daniela Chodowieckiego, promujące dziedziny sztuki, z którymi była związana ich twórczość. Dom Grassa/Chodowieckiego będzie stanowić miejsce integracji społecznej, edukacji kulturalnej i aktywizacji mieszkańców dzielnicy. Pozostanie otwarty nie tylko dla wszystkich gdańszczan, ale również dla turystów. Nadanie nowej funkcji dawnemu kompleksowi Sierocińca, położonemu na szlaku łączącym Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Poczty Polskiej i Europejskie Centrum Solidarności, znakomicie uzupełni ofertę kulturalną Gdańska.

Dyskusja publiczna
Mieszkańców, którzy 11 lipca przybyli na dyskusję publiczną, interesowały gabaryty odtwarzanych budynków. – Maksymalna wysokość zabudowań to 10 m; szkoła będzie mieć nie więcej niż 9,5 m, pawilon – 8,5 m. Wielkości te wynikają z ustaleń historycznych i wymogów określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wyjaśniała projektantka Maria Kowalska z Zespołu Urbanistycznego Śródmieście Biura Rozwoju Gdańska. Pytano także o przeznaczenie terenu i funkcje usługowe dopuszczone w ramach planowanej inwestycji. Dziedziniec będzie ogólnodostępny, pojawią się na nim, tak jak przed laty, zielone rabaty, stanie też niewielka scena, powstanie ogródek kawiarniany. Dyskusja dotyczyła również zieleni oraz dostępności komunikacyjnej do budynku odtwarzanej szkoły. Mieszkańcy dowiedzieli się, że zieleń zostanie nieco inaczej zagospodarowana, a w miejscu projektowanej w obowiązującym planie drogi z miejscami parkingowymi powstanie ciąg pieszy. Teren będzie dostępny dla ruchu samochodowego od strony ulicy Sierocej.

Więcej informacji na temat planu
Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznawać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu są udostępnione także prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Prezentacja przedstawiana uczestnikom oraz szczegóły projektu planu są również dostępne na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Protokół z przebiegiem dyskusji publicznej zostanie opublikowany po sporządzeniu przez projektanta.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 sierpnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.