17 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu dla Wyspy Spichrzów – rejon dawnego dworca Kłodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu, o powierzchni około 13,67 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, po raz pierwszy wyłożony był do publicznego wglądu w styczniu br. Wpłynęły wówczas uwagi, które w części zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta. Celem sporządzania planu jest umożliwienie atrakcyjnego i ekonomicznego zagospodarowania terenów poprzez ustalenie odpowiednich parametrów zabudowy zgodnych z potrzebami/uwarunkowaniami inwestycyjnymi oraz w poszanowaniu walorów kulturowych miejsca. Plan umożliwi także uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstania systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży: ciągi piesze, place i bulwary nadwodne, jak również utworzenia połączenia wodnego pomiędzy rzeką Motława, a rzeką Nowa Motława. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.

Obszar objęty granicami planu ma bardzo dobrą dostępność do publicznego transportu zbiorowego w oparciu o linie autobusowe kursujące wzdłuż ulicy Toruńskiej. W przyszłości mieszkańcy oraz użytkownicy usług zlokalizowanych w granicach procedowanego planu zyskają obsługę linią tramwajową, której budowę przewiduje się w granicach pasa drogowego ulicy Nowej Chmielnej. Zmiana przeznaczenia części terenów z usługowego na mieszkaniowo-usługowe oraz intensyfikacja parametrów urbanistycznych, realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która została przyjęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, w celu jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej.

Głosy w dyskusji
W trakcie dyskusji publicznej poruszano głównie tematy dotyczące dziedzictwa historycznego tego miejsca, planowanej intensywności i wysokości zabudowy oraz przebiegu ciągów pieszych i trasy rowerowej. Uczestnikom spodobało się przewidziane rozwiązanie dla Placu Wodnego przy kanale Motławy. Szczegółowy przebieg dyskusji opublikowany zostanie w protokole umieszczonym wkrótce na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.