19 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Warszawskiej i Białostockiej na Ujeścisku. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar planu, o powierzchni około 23,7 ha, stanowi część istniejącej struktury mieszkaniowo-usługowej – osiedla Ujeścisko (w tym obszar dawnej wsi Wonneberg). Nowa zabudowa, która może powstać dzięki ustaleniom procedowanego planu nie tylko uzupełni strukturę i program funkcjonalny osiedla, ale także przyczyni się do rewitalizacji obszaru. Ponadto poprzez ustalone w planie parametry urbanistyczne i zapisy odnośnie wykończenia pierzei eksponowanych, szpalerów drzew, realizowana zabudowa i zagospodarowanie podniosą prestiż w rejonie ul. Warszawskiej. Celem sporządzenia planu jest zmiana zapisów dotyczących: ograniczenia powierzchni maksymalnej usług do 30% (zniesienie zapisu umożliwi realizację na całej działce np. przedszkoli, zgodnie z wnioskiem); zniesienie minimalnych podziałów na działki budowlane - przywrócenie możliwości realizacji małych domów - do 4 mieszkań włącznie, wykluczonych w związku ze zmianą definicji budynku jednorodzinnego w prawie budowlanym oraz zarezerwowanie terenu dla realizacji łącznicy ulicy Cedrowej z aleją Armii Krajowej, co usprawni obsługę transportową terenu.

Plan pozwoli na przestrzenie publiczne
Na dyskusji publicznej Radny Dzielnicy Ujescisko-Łostowice zainteresowany był głównie potencjalnymi przestrzeniami publicznymi zlokalizowanymi w obszarze objętym granicami planu (dawny cmentarz, plac między ulicami Kielecką i Warszawską). Plan daje możliwość realizacji przestrzeni publicznej w postaci placu, targowiska, boiska, itp. Ponadto wprowadzono zapisy ustalające pierzeje eksponowane od strony placu oraz zastosowano zapisy zakazujące miejsc postojowych w tych przestrzeniach (zlokalizowano je wzdłuż ulic Warszawskiej i Kieleckiej).

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.