16 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Wrzeszcza Górnego – rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty planem, o powierzchni około 0,69 ha, stanowi część istniejącej struktury Wrzeszcza Górnego, o charakterze zabudowy willowej, położonej w Centralnym Paśmie Usługowym. W planie zweryfikowano m.in. obowiązujące parametry urbanistyczne celem rozszerzenia możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym braku negatywnych konsekwencji dla istniejącej zabudowy. Zweryfikowano również budynki o walorach kulturowych.

Ustalenia planu, z uwagi na teren prawie w całości zainwestowany, są spójne z istniejącą tam zabudową. Zwiększono natomiast parametry dla terenu 001-U33 względem obecnie obowiązującego planu. W projekcie przewiduje się  również szereg rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, m.in zagwarantowano odpowiednie szerokości pasów drogowych oraz obustronne chodniki w ulicy Konarskiego. Warto zaznaczyć, że teren, omawianego na dyskusji projektu planu, jest bardzo dobrze skomunikowany poprzez system autobusów miejskich, tramwajów oraz przystanku SKM.

Głosy w dyskusji
Na dyskusji publicznej padły pytania dotyczące m.in. dopuszczenia funkcji mieszkaniowej w budynku przy ulicy al. Zwycięstwa 22, możliwości zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy czy docieplenia istniejących budynków na terenie objętym planem. Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli również zapisami dotyczącymi uzupełnienia szpaleru drzew przy ulicy Konarskiego oraz wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż tej ulicy. Przedstawiciel inwestora dla planowanej inwestycji na niezabudowanej działce pytał z kolei o możliwość zwiększenia parametru maksymalnej intensywności zabudowy z 0.8 do 1.0 (stosunek całkowitej powierzchni budynku do powierzchni działki) ze względu na konieczność budowy parkingu podziemnego.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.