23 marca 2017 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego. Na spotkanie przybyło ponad 20 osób.

Na spotkaniu projektant planu, Tomasz Sojak, przybliżył obecnym m.in. cel przystąpienia do sporządzania planu, którym jest zmiana przeznaczenia terenu z zieleni dostępnej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy projektu planu umożliwią budowę trzech domów jednorodzinnych wolnostojących, jeden zlokalizowany na działce prywatnej, dwa na gminnej, o co wnosił właściciel działki prywatnej. W omawianym projekcie planu wprowadzono również szereg zapisów umożliwiających zachowanie możliwości migracji populacji płazów (głównie ropuchy szarej) do miejsca rozrodu – staw w rejonie ul. Michałowskiego. Jednym z tych ustaleń jest wprowadzenie terenu zieleni krajobrazowo-ekologicznej oraz poszerzenie publicznego przejścia do lasów TPK z koniecznością zachowania min. 50 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto w terenach zabudowy jednorodzinnej ustalono konieczność zachowania minimum 70 proc. powierzchni działki budowlanej pod tereny zieleni.  Zgromadzeni na dyskusji po raz kolejny nie zgadzali się na rozwiązania zaproponowane przez projektantów i wnioskowali o odstąpienie od sporządzania projektu planu. Protokół z przebiegiem dyskusji publicznej, prezentacja przedstawiana uczestnikom oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie tutaj.

Zgłaszanie uwag – do 14 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 kwietnia 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.