16 listopada 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Zakoniczyn – rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Głównym celem planu jest umożliwienie realizacji szkoły podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola, jak również powiększenie terenów przeznaczonych pod zieleń.

Na spotkanie przybyła mieszkanka Jasienia oraz Radny Dzielnicy. Uczestnicy dyskusji zainteresowali byli  m.in. współczynnikiem miejsc parkingowych, możliwością realizacji pływalni oraz przyjętych w projekcie planu rozwiązaniach  komunikacyjnych dla planowanej szkoły oraz przedszkola. Wyrazili również zadowolenie z szybkiego tempa prac nad planem, co przyczyni się do szybszej realizacji planowanych placówek oświatowych.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są tutaj.

Co plan ustala?

Obszar planu, o powierzchni około 5,6 ha, położony jest w zachodnim rejonie Zakoniczyna. Od północy graniczy z zespołem zabudowy wielorodzinnej osiedla „Lawendowe Wzgórza”, od zachodu z dopływem Potoku Oruńskiego, od wschodu z projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską Południową. Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji celu publicznego – szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 10 – oddziałowego przedszkola, jak również powiększenie terenów przeznaczonych pod zieleń. W związku z dynamicznie rozwijającą się zabudową mieszkaniową dzielnicy Południe, Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję, aby w tym rejonie zlokalizować nową szkołę podstawową wraz z gimnazjum, gotową przyjąć 750 uczniów. Program zadania będzie obejmował budowę budynku szkolnego z biblioteką ogólnodostępną, budynku Sali sportowej, wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni, skoczni, siłowni, placów zabaw (również ogólnodostępnych) oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ponadto planowana jest również budowa przedszkola dla 250 dzieci, którego program obejmie budynek przedszkola modułowego, działającego jako 2 niezależne przedszkola 5 – oddziałowe ze wspólnym pionem żywienia i administracją, zadaszone tarasy, mobilne place zabaw, ścieżki zdrowia i ogródki edukacyjne.

Przypominamy, że z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13  grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl